Към края на 2016 г. приблизителната численост на българските студенти, които се обучават в чуждестранни университети, е около 30 000 души.

По официални данни на Сметната палата за учебната 2015-2016 г. най-висок е броят на студентите ни в Германия - 7 326, Великобритания - 6 355 души, Франция - 1 318, Холандия - около 1 600, Испания - около 800, в Италия - 1 000 и САЩ - 1 171. Противоречиви обаче са данните за броя на българските студенти в Австрия - според информация на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ), техният брой е не по-малък от 4 000 души, от които половината следват във Виена.

Според извършения от Сметната палата одит на "Мониторинга на реализацията и миграцията на завършилите висше образование" за периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2015 г., се наблюдава сериозен проблем по отношение на липсата на информация за броя на младите български професионалисти, завършили висше образование в чужбина и започнали кариерното си развитие в България. С такава информация не разполагали нито от МОН, нито от МТСП и ДАБЧ.

Основните изводи от одита на Сметната палата са, че извършеният мониторинг на реализацията и миграцията на завършилите висше образование не е ефективен поради няколко причини. На първо място имало голяма необходимост от подобряване на системите за проследяване на реализацията на ниво висши училища.

Липсвала и единна национална политика за управление на миграцията на висококвалифицираните кадри. Липса на отчетност е констатирана и по отношение на възложените функции за събиране и анализиране на информация за тези процеси на национално ниво.

Сметната палата установя значителна ефективност при наблюдението на реализацията на завършилите висше образование на национално ниво, чрез изграждането на Рейтинговата система на висшите училища, въпреки ограниченията, с които тя се характеризира.

Според одита на Сметната палата в страната ни трябва да се направи и цялостен анализ на трудово-миграционните потоци сред завършилите висше образование от и към България.