Академичната ни толерантност се изчерпи. Настояваме пред служебното правителство за незабавно изпълнение на нашите искания, много от които се изискват и от Закона за висшето образование.

Това се казва в изявление на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски", който на днешното си заседание прие декларация на академичната общност.

Съветът настоява още веднага след изборите Народното събрание и новото правителство да продължат изпълнението на исканията.
Ако това не се случи, Софийският университет „Св. Климент Охридски" ще покаже по категоричен начин, че досега се е въздържал от протести не защото няма нужната сила за тях, а защото има опасност тази сила да се окаже твърде голяма, се казва в изявлението.

Ректорът на Софийския университет проф. Иван Илчев е подчертал по време на обсъждането на заседанието на Академическия съвет, че не е било трудно декларацията да бъде направена, тъй като за съжаление досега са правени много подобни документи и е обърнал специално внимание на факта, че това не е конфронтационна декларация и голяма част от включените в нея искания могат да бъдат свършени или поне започнати от служебното правителство.
Той припомня, че в момента започва работата по закона за бюджета и тези месеци не трябва да бъдат пропуснати.

След трайното намаление на субсидията през последните четири години с 30 процента университетите са на ръба на финансов колапс, се казва още в декларацията.
През тези четири години Софийският университет е свел разходите си до абсолютния минимум, спестявайки по над 15 милиона лева годишно. Не можем да отделяме средства за книги, апаратура и елементарни ремонти.

Въпреки поскъпването на живота заплатите не са увеличавани от 2008 г. Трупаме задължения за режийни разходи.
Работим, водени единствено от любов към знанието и чувство за отговорност към младите хора - две качества, които политиците не показаха, подчертават още от СУ.

Явен е стремежът финансирането на висшето образование да се прехвърли върху плещите на семействата на студентите и цялата академична общност, констатира още съветът.

Предлагаме ви всички искания на Академичния съвет на най-старото ни висше учебно заведение.

НАСТОЯВАМЕ правителството в сътрудничество с висшите училища и БАН да разработи национален план за изграждане на общество на знанието в България, т. е. план за действие за развитие на висшето образование, науката, иновациите и технологиите. Този план трябва да отразява стратегическите цели, приоритети и направления в съответствие със стратегическите документи на Европейския съюз. Да се положат всички усилия за създаване на оперативна програма „Образование и наука" в тясно сътрудничество с висшите училища и БАН.

НАСТОЯВАМЕ правителството да предложи спешни мерки за прекратяване на девалвацията на академичните степени и длъжности като задължителни минимални национални критерии, национална листа от рецензенти и контролен орган по процедурата.

НАСТОЯВАМЕ правителството да включи в бюджета на Република България за 2014 г. средства за висше образование и наука в съответствие с европейските стандарти, съобразени с отговорностите на всеки университет и с качеството на обучението.

НАСТОЯВАМЕ да се прекрати практиката средствата за стипендии и социално-битови разходи на студентите да бъдат включвани в общата субсидия на висшите училища за образование и наука.

НАСТОЯВАМЕ да се замразят на сегашните нива студентските такси, които и сега са високи за общия стандарт на живота в страната.

НАСТОЯВАМЕ да се определи адекватна държавна субсидия за издръжката на студент въз основа на реалните разходи за обучение.
През последните три години базовият норматив за издръжка на обучението на един студент е 693 лева, което е с близо една трета по-малко от размера на норматива през 2009 г. - 963 лева.
Необходимо е да се определи норматив, равен поне на нивото на норматива от 2009 г., като се отчете и натрупаната за четири години инфлация. Без това качеството на образователния процес не може да бъде осигурено.

НАСТОЯВАМЕ да се изпълнят изискванията на закона и да се определи коефициент, отразяващ качеството на образованието в съответствие с чл. 91, ал. 2, т. 3 от Закона за висшето образование, който да позволи ежегодно диференциране на финансирането на висшите училища по професионални направления.

НАСТОЯВАМЕ да се изпълнят изискванията на чл. 91, ал. 3 от Закона за висшето образование, в университетите, особено в изследователските университети, най-големият от които е Софийският университет, размерът на субсидията за научноизследователска дейност да бъде не по-малко от 10 на сто от издръжката на обучението.

НАСТОЯВАМЕ финансирането на научноизследователската дейност да се обвърже с нейното качество и резултати, например с наукометричните показатели на университетите, и/или с броя на преподавателите (докторантите, друг показател), а не с броя на студентите. Изследователската дейност следва да се превърне в централен академичен приоритет.
Ако това не е по силите на всички висши училища, следва да се въведе диференциация на институциите за висше образование съобразно научната им продуктивност, като научното финансиране, магистърските и докторантските програми се съсредоточат в институциите, в които се извършва интензивна изследователска дейност.

НАСТОЯВАМЕ да се осигури отделно допълнително финансиране по опазване и поддържане на сградите - паметници на културата, предоставени за управление на университетите. Софийският университет се грижи за девет национални паметници на културата с първостепенно значение и десет други паметници на културата.
Не е по силите на един университет да поддържа това национално богатство самостоятелно със субсидия, формирана от издръжка на студент, еднаква за всички университети.
Състоянието на тези сгради, строени през миналия и предходния век по отношение на енергийна ефективност, инсталации, фасади, дограма и естетика е тежко, те се нуждаят от неотложни ремонти, които изискват отделяне на сериозен финансов ресурс. Този проблем стои и пред НХА и някои други висши училища.

Настояваме за допълнително финансиране за Университетската библиотека. Нейната сграда е "национален паметник на културата". Библиотеката притежава фонд от над 2.5 млн заглавия - втора по книжовно богатство след Народната библиотека, а по брой читатели е най-голяма в страната.
На практика, Университетът е призван да поддържа, стопанисва и развива образователен, научен и културен център с национално и обществено значение от същата субсидия за обучение, с която разполага и най-малкият университет у нас.