Новият правилник на Фонд „Научни изследвания“ е готов и е качен на страницата на Министерството на образованието и науката за обществено обсъждане. Това съобщи днес на пресконференция вицепремиерът и министър на образование и науката Меглена Кунева. Целта на новия правилник е прозрачно и отчетно управление на средствата за наука, коментира още тя.

Учени на протест срещу нарушенията във Фонд Научни изследвания

Опасенията а, че голяма част от парите ще отидат във фирми и фондации, свързани с кръга около министъра

В правилника има ясно разписани мерки за борба с корупцията, както и срещу потенциален конфликт на интереси. Сред тях са оценителите и кандидатстващите да не са от една катедра или да не са в родствени отношения, както и да има една комисия, която избира проектите, а друга, която наблюдава и оценява тяхното изпълнение.

Органите за управление на Фонда са Изпълнителен съвет, който се състои от председател и 11 членове,  и управител. Изборът и оценката на проектите става от научно-експертни комисии. Управителят се избира чрез конкурс и трябва да има опит при управлението на проекти или програми в областта на научните изследвания или на научни организации или висши училища.

Членове на съвета са хабилитирани лица, ръководили проекти. Те не могат да бъдат ректори, зам.-ректори и декани на висши училища, директори и зам.-директори на научни институти, както и от ръководството на БАН и Селскостопанската академия.   

Членовете на комисиите трябва да имат научна степен доктор или доктор на науките, както и фиксиран обем от научни публикации през последните пет години – различни за различните научни направления. Фондът ще поддържа публичен регистър на оценителите.

В научните колективи на проектите ще се допускат и студенти, но е изрично записано, че ръководителите на проектите трябва да са със степен доктор или доктор на науките и имат доказан опит.

Областите, в които ще се финансират проекти, са: Биологически науки; Математически науки и информатика; Медицински науки; Науки за земята; Обществени науки; Селскостопански науки; Технически науки; Физически науки; Химически науки и Хуманитарни науки.

Фондът провежда както тематични конкурси в тези области, така и научноизследователски програми, определени от Министерския съвет за важни области от икономиката, обществото и населението. Ще се провеждат конкурси „Идеи“ и „Млади учени“.

Правилникът разписва детайлно процедурите по кандидатстване за проекти, избора им и последващото наблюдение. Всеки избран проект ще бъде публикуван отделно с информация за постигнатите резултати, финансов отчет и патенти.