Националното представителство на студентските съвети изпрати позиция до Министерството на образованието и науката и висшите училища в страната с общо 16 искания във връзка с обявеното извънредно положение у нас.

За да се ограничи разпространението на коронавируса, от НПСС препоръчват на университетите:

 1. Да се удължи срокът за преустановяване на присъствените учебни занятия до 13 май 2020 г.
 2. Да се удължи срокът за преустановяване на всички масови мероприятия и събития, провеждани във висшите училища до края летния семестър на учебната 2019/2020
 3. Да се удължи срокът на забраната за влизане в студентските общежития на съответните висши училища от външни лица и студенти на други университети, освен служебни лица, свързани с поддръжка и охрана на общежитията до края на извънредното положение;
 4. Да се отменят всички изпити в сградите на висшите училища до 13 май 2020 г. включително;
 5. Ръководствата и студентските съвети на висшите училища да осъществяват контрол за редовното провеждане на неприсъствени учебни занятия. Студентските съвети да сигнализират ръководствата на съответните висши училища в случай на постъпил сигнал от студенти, свързан с непровеждане на занятие от страна на преподавател;
 6. Ръководствата и студентските съвети на висшите училища да проведат разговори от спешен характер с цел да се определи механизъм за обучение в специалностите и дисциплините, които не могат да преминат в дистанционна форма на обучение поради практическата им насоченост;
 7. Да се осъществи работещ механизъм за провеждане на онлайн изпити, в т.ч. - кандидатстудентски изпити, защити на дипломни работи, държавни изпити и пр.;
 8. Ръководствата и студентските съвети на висшите училища да класират студентите за стипендии по ПМС №90 и да осигурят навременни преводи до 5 май 2020 година;
 9. Стажовете да бъдат изпълнени по преценка на съответната катедра, като се предостави възможност за провеждане на практико-приложни задачи. В рамките на стажа да бъдат спазени всички противоепидемични мерки и да бъдат предоставени лични предпазни средства на всеки стажант;
 10. Да бъде удължен срокът за плащане на наеми за общежития с не по-малко от 60 календарни дни за всеки месец в периода на извънредно положение, считано от 13 март;
 11. Ръководствата и студентските съвети на висшите училища да проведат разговори със звената, обслужващи студентските столове и общежития на съответните висши училища, като изискват да не се заплащат консумативи и да се заплаща 50% от наема за м. април и м. май за всички студенти, докторанти, специализанти и курсанти, които от 1 април не обитават общежитието;
 12. ,,Студентски столове и общежития" ЕАД да предприеме мерки за намаляване 50% наема за април и май за всички студенти, докторанти, специализанти и курсанти, които от 1 април не обитават общежитието;
 13. Във висшите училища, студентските общежития и работните помещения да бъдат предприети действия за постоянна дезинфекция до края на май - филтър, дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена;
 14. Ръководствата на висшите училища и студентските съвети да стартират разговори за удължаване на летния семестър с 30 календарни дни;
 15. Ръководствата на висшите училища и студентските съвети да съдействат с набирането на доброволци, които да се включат в дейностите, свързани с борбата с коронавируса;
 16. Висшите училища да открият телефон за връзка със студенти, за да се дава отговор на постъпили въпроси, свързани с обучение, изпити и общежития.