Техническият университет в София вече има нов ректор. На заседание на Общото събрание на Техническия университет - София, избраха проф. дн инж. Иван Кралов, досегашен зам.-ректор по научна и приложна дейност за Ректор на университета за четиригодишен мандат от декември 2019 г. до ноември 2023 г., съобщи БНТ.

Иван Кралов е машинен инженер, доктор на науките, професор. Завършил е специалност "Технология на машиностроенето и металорежещи машини" в Техническия университет - София през 1994 г. Защитил е дисертация ("доктор") през 1999 г. в научно направление "Динамика, якост и надеждност на машините" и дисертация ("доктор на науките") през 2019 г. в научно направление "Приложна механика". 

Кралов постъпва в ТУ - София през септември 1999 г. и до декември 2005 г. заема академичните длъжности асистент, старши асистент и главен асистент в катедра "Механика". От януари 2006 г. е избран за доцент, а от май 2014 г. за професор в същата катедра.