Трима кандидати са подали документи за участие в процедурата за избор на Председател на Българската академия на науките.

За поста Председател на БАН са се кандидатирали Акад. проф. дфн Александър Петров, Чл.-кор. проф. дбн Андон Косев и Акад. проф. дмн Стефан Додунеков.

Акад. проф. дфн Александър Петров е роден 1948 година в Стара Загора. Завършил е висше образование по Атомна физика в СУ "Св. Кл. Охридски", защитава дисертация по физика. Автор е на редица публикации. Академик от 2003 година. Директор на ИФТТ - БАН (1999- ).

Чл.-кор. проф. дбн Андон Косев е роден 1950 година в София. Владее английски, руски и немски. Завършва Технически Университет (ВМЕИ) - София, автоматика и телемеханика и Софийски Университет "Св. Кл. Охридски" - математика. Научна квалификация в областта на: биофизика на генерирането и разпространението на акционните потенциали на възбудимите мембрани; биофизика на извънклетъчните потенциални полета и експерименталната електромиография; неврофизиология и биофизика на системата за управление на двигателната дейност на човека. В момента е директор на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН.

Акад. проф. дмн Стефан Додунеков е роден 1945 година в град Килифарево. Владее руски, английски и шведски. Научните му квалификации са в областите: Математика, Информатика, Обучение по математика и информатика. Научни интереси: Алгебра, Теория на числата, Комбинаторни конфигурации, Алгебрична и комбинаторна теория на
кодирането, Защита на данни, Комуникации. Академик от 2008 година.

Съгласно процедурата за избор на Председател на БАН, до 8 юни 2012 год. Събранието на академиците и член-кореспондентите (САЧК), група от най-малко10 членове на САЧК, Общите събрания на учените и/или Научните съвети на ПНЗ и членове на ОС на БАН могат да изразяват становища по постъпилите кандидатури, като ги завеждат в деловодството на Централно управление на БАН. Не по-късно от 24 чaса от постъпването им, те се публикуват на сайта на БАН, по реда на входирането им.

Изборът на Председател на Българската академия на науките ще се проведе на заседание на Общото събрание на БАН, на 11-ти юни 2012 год., от 9.00 часа, в Големия салон.

Кандидатите за Председател на БАН са приложили подписани декларации, по т. 4.5 от Процедурата, че не са били сътрудници на бившата Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската народна армия.