Ректорът на Техническият университет във Варна Росен Василев е уличен в плагиатство на представени дисертационен и научни трудове, при придобиване на научната степен "доктор на науките" и заемане на академичната длъжност "професор". 

След постъпили сигнали в МОН, комисията по академична етика е извършила проверка.

Припомняме, че преди повече от година редакцията на news.bg беше алармирана от от бившия ректор проф. д-р Овид Фархи за схема, която грубо нарушава Закона за развитие на академичния състав в България.

В сигналите на професорите Овид Фархи и Николай Минчев се твърди, че почти всички глави от дисертацията на Росен Василев, представена за защита, както и останалите трудове, са преписани, някои на 100%, от статии и дисертации на негови колеги от ТУ - Варна и от чужди автори.

Обвиняват в плагиатство ректора на ТУ - Варна

Обвиняват в плагиатство ректора на ТУ - Варна

Преписал ли е дисертацията си от свой докторант проф. Росен Василев?

От становищата на тримата арбитри в доклада става ясно, че е налице плагиатство и Росен Василев е представил за собствени трудове, които са били изцяло или частично написани от друг. В тях липсва и позоваване или цитиране. Тези трудове Василев е използвал за придобиване на научната степен "доктор на техническите науки".

В конкурса за професор той е представил и като собствени публикации редица чужди трудове, като техните автори дори не са цитирани или посочени в библиографията. Според арбитрите с тези действия той безспорно е извършил плагиатство.

В своето становище професорът заявява, че е използвал чужди трудове в своите публикации, като някои е цитирал, други - не, тъй като някои от тях са писани от него в съавторство.