Намалява броят на студентите в направления икономика, право и администрация и се увеличават учащите се в инженерните специалности. Реформите започват да дават резултат. Това каза министърът на образованието и науката в оставка Меглена Кунева на пресконференция по повод шесто издание на рейтингова система на висшите училища.

Идеята на Министерството на образованието и науката е тази система да се разшири, тъй като именно тя дава откритост, прозрачност и много добра информираност на кандидат-студентите. Рейтинговата система сравнява представянето на 51 висши училища в рамките на 52 професионални направления на основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на научния процес.

Кунева изказа специална благодарност на НОИ и Националната агенция по оценяване и акредитация, които имат специален принос в нея, както и на всички ВУЗ-ове, включили се ентусиазирано в оценката. Така се оказва, че студентите вместо общите специалности започват да се насочват към инженерните, които се връзват с новото ниво на индустриализация в ЕС.

Меглена Кунева изтъкна, че безработицата при висшистите пада на 3,38%. Според обновените данни в системата за 2016 г. средният осигурителен доход на завършилите българските висши училища през последните пет години нараства от 925 лв. на 1020 лв. през 2016 г. Делът на наетите висшисти, които през първите пет години след завършването си са заели позиция на трудовия пазар, за която се изисква съответната образователна степен - висше образование, се увеличават от 46,54% на 47,34%.

Най-високи доходи получават завършилите професионални направления - Информатика и компютърни науки, Проучване и добив на полезни изкопаеми, Фармация, Медицина, Електротехника, електроника и автоматика.

Завършилите информатика в Софийския университет и администрация и управление в Американския университет в Благоевград се отличават със среден месечен облагаем доход от 3000 лева.

Софийският университет "Св. Климент Охридски", Медицинският университет и Химико-технологичният университет са трите висши училища с най-висок индекс на цитиране на научните им публикации. Освен това Алма Матер заема лидерски позиции в 21 от 25 професионални направления, с които участва в класацията. Техническият университет заема водещо място в 6 от 9 професионални направления, застъпени в него. Медицинският университет в София пък е първи и в петте професионални направления, в които предлага обучение.

Меглена Кунева коментира, че всяка година над 50 000 кандидат-студенти са изправени пред избора за ВУЗ, който по думите й предопределя посоката на професионалния живот на младите. Тя определи рейтинговата система като ключов фактор за подобряване структурата и ефективността на висшето образование. С нея ВУЗ-овете също могат да определят кои са техните силни специалности, което ще спомогне цялостния процес на повишаване на качеството на висшето образование, за което предвиденото финансиране до 2020 г. трябва да се увеличава.

Над 100 индикатора са включени при класацията на ВУЗ-овете, като 44 от тях участват стандартизираните класации, което давало на 100% обективни данни.

Системата е достъпна онлайн и е отворена за студентите и родителите тук

Подобни системи имат в Австрия, Германия, Испания, като и в трите страни отчитат много добро ниво на заетост.

Крайната ни цел е да подготвим хора с умения и в последна сметка да бъдат доволни от начина, по който се развива живота им, изтъкна просветният министър.