Оценката от матурата по български език и литература е задължителен балообразуващ елемент на студентите по право. Правителството прие днес Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист", съобщиха от Министерството на правосъдието.

Целта е да се актуализира, приетата с постановление от Министерски съвет Наредбата от 1996 г., така че тя да отговаря на съвременните изисквания и европейски стандарти. 

Увеличават с 20 местата за юристи в Русенския университет "Ангел Кънчев"

Увеличават с 20 местата за юристи в Русенския университет "Ангел Кънчев"

Допълнителните бройки са за задочно обучение

Студентите ще се приемат при условията на чл. 68 от Закона за висшето образование, като матурата по БЕЛ е задължителен балообразуващ елемент. При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуващ елемент се взема общият успех от дипломата за средно образование.

Въвежда се нова задължителна учебна дисциплина - "Защита на правата на човека", и се променят хорариумите на някои от съществуващите предмети.

Данаил Кирилов предлага още година задочно обучение по право

Данаил Кирилов предлага още година задочно обучение по право

Наредбата трябва да влезе в сила от учебната 2020-2021

Посочват се конкретни практически учения и компетентности, които обучението по специалност "Право" следва да осигури:

  1. формулиране и защитаване на правна теза;
  2. анализ на съдебната практика;
  3. решаване на казуси;
  4. извършване на научно-юридическо проучване, включително на работа с национални и чуждестранни правно-информационни системи;
  5. академично писане;
  6. участие в дебати, реторика и съдебна реторика;
  7. подготовка и провеждане на преговори по юридически казус;
  8. подготовка на проекти на юридически документи, включително на нормативни актове, договори, правни съвети, искови молби, отговори на искови молби, жалби, подготовка на пледоарии, административни актове, актове за установяване на административни нарушения, наказателни постановления, съдебни актове и други процесуални документи;
  9. професионални отношения с колеги, клиенти и граждани, търсещи юридическа институционална помощ и съдействие;
  10. юридическа професионална етика.

Въвежда се още учебна практика от втори до пети курс и се дава възможност юридическите факултети да създават правни клиники за практическо обучение на студентите по специалността "Право". Предлага се езиково обучение като избираема дисциплина във всички юридически факултети. Запазва се задочната форма на обучение, като хорариумът се изравнява с редовната форма. 

И през следващата академична година в специалност "Право" ще се влиза без приемен изпит

И през следващата академична година в специалност "Право" ще се влиза без приемен изпит

Промените са подкрепени от деканите на юридическите факултети в страната

С новата Наредба се въвеждат единни държавни изпити за студентите по "Право" във всички юридически факултети.

За изработване на актуализираните правила Министерството на правосъдието взе предвид и резултатите от направената анкета, в която над 1800 студенти и практикуващи юристи изразиха позицията си за реформата в юридическото образование.