Три компании предложиха по-ниски цени за природен газ на "Булгаргаз" в сравнение с доставната цена на Газпром за второто тримесечие на 2019 г. И трите оферти предлагат втечнен газ от Гърция. Информацията е на Булгаргаз.

Припомняме, за първи път "Булгаргаз" ще купи газ, който не е доставен по дългосрочния договор с руската "Газпром Експорт". Това е първата процедура за доставка на природен газ на по-ниска от утвърдената от КЕВР цена за второто тримесечие на 2019 г. Доставката е предназначена за нагнетяване и съхранение в подземно хранилище (ПГХ) ЧИРЕН.

За първи път Булгаргаз договори синьо гориво извън Газпром

За първи път Булгаргаз договори синьо гориво извън Газпром

Търгът е спечелен от гръцката газова компания ДЕПА

На първия търг бяха получени оферти от три компании - DEPА S.A. - държавната газова компания на Гърция, "Дексиа България" ООД - българска компания, търговец на природен газ и KOLMAR NL B.V. - холандска компания, специализирана в търговията с петролни продукти и втечнен природен газ.

Подадените оферти и ценовите предложения бяха отворени в присъствието на представители на участниците в процедурата и на нотариус.

Комисията оцени ценовите предложения и изготви протокол, който беше нотариално заверен, уточниха от Булгаргаз.

На първо място бе класирана офертата, подадена от DEPА S.A., Гърция - с посочен в офертата произход на газа вътрешната система на Гърция.

На второ място се класира "Дексиа България" ООД, България, с посочен в офертата произход на газа: Втечнен природен газ от Терминала в Ревитуза, Гърция.

На трето място е офертата от KOLMAR NL B.V., Холандия. И в тази оферта произхода на газа е втечнен природен газ от Терминала в Ревитуза, Гърция.

"Булгаргаз" ЕАД ще сключи договор за доставка с класирания на първо място участник - DEPА S.A., предложил най-ниската цена за доставка.

С 0,22 ст. по-евтин газ за второто тримесечие на 2019 г. предлага Булгаргаз

С 0,22 ст. по-евтин газ за второто тримесечие на 2019 г. предлага Булгаргаз

Прогнозната цена на природния газ е неокончателна

Очакванията са, че българските потребители на природен газ ще ползват по-ниската доставна цена през есенно-зимния период на 2019-2020 г. Тогава закупените на търга и съхранени количества в размер на 1 532 000 MWh ще бъдат доставени на крайните клиенти - както битовите потребители в страната, така и българската индустрия.

Това е първата тръжна процедура, която "Булгаргаз" ЕАД обявява за покупка на природен газ. От компанията уверяват, че проведеният търг бе открит, прозрачен, с ясно разписани и конкретни изисквания към участниците. Възможност за участие имаха всички търговци, утвърдени в световен мащаб на пазара на природен газ, включително и в региона на Югоизточна Европа. Беше проявен изключителен интерес от страна на много търговци, осъществяващи своята дейност или навлизащи на пазара на природен газ в региона.

Търгът е в резултат на извършен от "Булгаргаз" ЕАД подробен анализ на спот пазара на природен газ в Европа през 2019 г. и на традиционните дългосрочни, петролно индексирани договори в Западна Европа. Той показа че са налице условия и възможности за доставки в България на по-ниски цени от действащите в страната.

По информация на компанията, за първи път през последните две години, от началото на 2019 г., спот цените бележат рекорден спад и достигат нива, по-ниски от цената по дългосрочния договор на "Булгаргаз" ЕАД.

В анализа са отчетени всички фактори, необходими за прогнозиране цените за следващите няколко месеца и на тази база е решено да се направи търга. Основните фактори в този период са:

Сравнително топлата зима в Западна Европа, което се отрази в спад на търсенето на природен газ;

Рекордно високите нива на запасите на природен газ в газохранилищата в Европа;

Значителни количества LNG, подадени към системите на страните в Западна Европа, в резултат на излишъци на азиатския пазар.

Търсените количествата ще бъдат съхранени в газохранилището "Чирен", в изпълнение на Плана за действие при извънредни ситуации, съгласно Регламент 994/2010 г. на ЕС.

За точка на доставка беше определена Виртуална Търговска Точка (ВТТ), за да се даде възможност газът да бъде доставян от всички възможни съседни страни и газови връзки. Освен това, разходите за капацитет на входна точка България и разходите за пренос до ВТТ са за сметка на търговците, участвали в търга.

При тази процедура бяха съобразени техническите възможности за внос на природен газ, които се предоставят от Операторите на преносните мрежи на България и съседните страни.

От "Булгаргаз" уверяват, че следят динамиката на цените на природния газ, търгуван както на борсите, така и по традиционните дългосрочни договори в Западна Европа и региона, с оглед предприемане на своевременни действия, които биха намалили цената на газа за българския битов потребител и индустрия.