През следващата година средното намаление на цените на топлофикационните услуги за битовите клиенти за цялата страна е 8,44%. Това съобщи Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) след проведено обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на цените от 01.07.2024 г. на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружествата от сектор "Топлоенергетика".

На обсъждането, от всички поканени държавни институции, браншови организации и организации на потребителите в обсъждането, участваха единствено изпълнтелният директор на "Топлофикация-Разград" ЕАД и Ясен Цветанов, гражданин.

В проекта на решение за всяко дружество е изчислена годишна индивидуална цена на топлинната енергия за регулаторния период 1.07.2024 г.-30.06.2025 г., след извършен регулаторен преглед на дружествата, прилагане на ценообразуващия модел и корекции на ценообразуващите елементи.

Няма да има съществено увеличение на цената на тока

Няма да има съществено увеличение на цената на тока

Осигурен е финансов ресурс от държавния бюджет за покриване на задълженията на Фонд сигурност на електроенергийната система

За "Топлофикация София" ЕАД предлаганата годишна цена на топлинната енергия за битовите потребители е в размер на 128,25 лв./MWh, за "ЕВН Топлофикация" ЕАД - 127,19 лв./MWh, за "Топлофикация - Плевен" ЕАД - 90,02 лв./MWh,за "Топлофикация - Бургас" ЕАД - 81,79 лв./MWh, "Веолия Енерджи Варна" ЕАД - 131,86 лв./MWh, "Топлофикация - Враца" ЕАД - 100,25 лв./MWh, "Топлофикация - ВТ" АД - 128,61 лв./MWh, "Топлофикация-Разград" ЕАД - 131,08 лв./MWh., Топлофикация - Русе" АД - 93,22 лв. /MWh , Топлофикация - Перник" АД - 107,59 лв./MWh, Топлофикация - Сливен" АД - 93,34 лв. /MWh.

Със 7,02% по-малко се предвижда да заплащат потребителите на "Топлофикация София" ЕАД. Със 7,81% се предлага да намалее цената за клиентите на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД. В Плевен предвиденото поевтиняване ще е с 7.14%, а най-голямо е намалението за "Топлофикация-Бургас" АД - с 14.09 на сто. Във Варна спадът на цената е с 3.74%, във Враца - с 11.35%, във Велико Търново - 2.44%. В Разград намалението е 9.94 %, в Русе - 11.70 %, в Перник - 7.20%, в Сливен - 10.41 %.

КЕВР, в съответствие с изискванията на Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия, определя цената на топлинната енергия за целия годишен ценови период, за всяко едно топлофикационно дружество. Извършена е и обоснована прогноза на основните ценообразуващи елементи, формиращи цената на топлинната енергия - разходите за природен газ и за закупуване на въглеродни емисии.

Служебният енергиен министър очаква поскъпване на тока

Служебният енергиен министър очаква поскъпване на тока

Търсят се мерки за ограничаване на скока

Прогнозите са изготвени след проучване на цените и тенденциите на международни пазари на природен газ, въз основа на сключените сделки по тримесечия за година напред. Отчетени са и тенденциите и сключените сделки на международните платформи за въглеродни емисии. На тази база Комисията определи средна прогнозна цена на природния газ за новия регулаторен период 1.07.2024 - 30.06.2025 г. в размер на 63,56 лв./MWh (без цени за достъп и пренос). В ценообразуващата формула са отчетени и разходите на дружествата за закупуване на квоти за въглеродни емисии. За целта регулаторът е определил прогнозна средна цена на емисиите за периода в размер на 70,00 €/t СО2.

По време на обсъждането представителят на "Топлофикация-Разград" ЕАД посочи, че направените от дружеството възражения на откритото заседание не са отразени в проекта на решение и ще бъдат внесени писмено в законоустановения 14-дневен срок.

Гражданинът Ясен Цветанов е имал възражения относно "Топлофикация София", че дружеството има около 199 млн. лева надвзети приходи в сравнение с предвидените от КЕВР. От своя страна ръководителят на работната група на регулатора Пламен Младеновски обясни, че тези средства са приспаднати от премията за електрическа енергия, която дружеството ще получава от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" за следващия регулаторен период. "Ако това не беше направено премията нямаше да е в сегашния размер от 100,99 лв/МВч, а щеше да е с 265 лева по-висока", подчерта той.

В 14-дневен срок всички заинтересовани страни могат да внесат писмени становища, на които регулаторът ще даде мотивиран отговор в окончателното ценово решение на 30.06.2024 г.

Цената на тока скача с около 2% само, успокоява КЕВР

Цената на тока скача с около 2% само, успокоява КЕВР

Увеличението ще е най-малкото в последните години