Искането на държавното дружество "Газов Хъб Балкан" и на частната компания "Българска енергийна търговска платформа" да получат 35-годишни лицензи за борсова търговия с природен газ обсъдиха на онлайн заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), съобщиха в енергийния регулатор.

В заявлението на "Газов Хъб Балкан" ЕАД, чийто едноличен собственик е "Булгартрансгаз" ЕАД, се иска издаване на лицензия за срок от 35 г. за осъществяване на дейността "организиране на борсов пазар на природен газ".

ЕК ни дава €920 000 за газов хъб „Балкан”

ЕК ни дава €920 000 за газов хъб „Балкан”

Новината съобщи Теменужка Петкова

Освен сделки с краткосрочни стандартизирани продукти на платформата за търговия на природен газ, дружеството е осигурило възможност да се сключват и сделки с продукти със срок на доставка по-малък или равен на една година, както и продукти със срок на доставка до 5 години напред. За финансовото обезпечаване на сделките, подписвани от членовете или участниците на платформата за търговия, от "Газов Хъб Балкан" ЕАД са започнали процедура по избор на клирингова къща или банка (клиринг - процес на финансови сделки, който гарантира, че всички условия по един контракт, включително изплащането на неговата стойност и доставката на предварителното определеното количество и качество от един актив, ще бъдат осъществени), които да гарантират сделките на платформата за всички сегменти чрез сетълмент (окончателното прехвърляне на средства по разплащателните сметки на участниците в платежния процес), съгласно добрите европейски практики.

Основна цел на компанията е постепенното разширяване на набора от продукти и подпомагането на търговията с газ, предоставяйки условия за търговия със стандартизирани продукти при минимизирани за участниците рискове.

От КЕВР твърдят, че след правен, икономически и финансов анализ на бизнес плана на дружеството за периода 2020-2024 г. (инвестиционна, производствена, ремонтна и социална програма, прогнозни приходи и разходи) в доклада е направен извода, че "Газов Хъб Балкан" ЕАД притежава финансови и технически възможности, материални, човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността "организиране на борсов пазар на природен газ".

За представените Правила за работа на организиран борсов пазар в доклада е посочено, че до тяхното одобряване от КЕВР се прилагат правилата на одобрената платформа за търговия. Затова ще бъдат разгледани в отделно административно производство.

На второ открито заседание регулаторът обсъди доклад във връзка със заявлението на "Българската енергийна търговска платформа" АД за издаване на лицензия за срок от 35 години за осъществяване на дейността "организиране на борсов пазар на природен газ".

С получаването на лиценз "Българската енергийна търговска платформа" планира да заработи в сегмента търговия "Ден напред", като е заложено през 2021 г. да стартира и дейността в сегмента "Търговия в рамките на деня" и по дългосрочни договори.

Софтуерът за платформата за търговия ще бъде предоставен от Trayport, а клиринговите услуги ще бъдат осигурени от "Клиър Екс". Проектът ще се осъществи частично със собствен капитал и с кредит от "УниКредит Булбанк" капитал. След анализ, стана ясно, че само пари липсват за "организиране на борсов пазар на природен газ".

Изпълнителният директор на "Газов Хъб Балкан" ЕАД Кирил Равначки заяви, че докладът представя обективно данните в заявлението на дружеството. Представяйки досегашната дейност на платформата той посочи, че през 2020 г. 84 % от изтъргуваните количества са били по дългосрочни продукти, а 16 на сто - по краткосрочни.

Към февруари 2021 г. регистрираните членове на платформата са 43 като близо 60% от тях са местни компании или големи индустриални компании, а 40 % са европейски компании с дългогодишен опит.

От юли 2020 г. дружеството изпълнява изцяло изискванията на Регламент REMIT, с което осигурява прозрачност на действията на пазарните участници на платформата. От "Българската енергийна търговска платформа" АД уточниха, че на платформата ще бъде търгуван природен газ на територията на България.

Комисията ще приеме решение на закрито заседание на 25 март 2021 г.