На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие цената на природния газ от 1 февруари 2021 г.

С решението КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 февруари 2021 г. в размер на 30,39 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния м. януари 2021 г. утвърдената от регулатора цена на природния газ беше в размер на 26,93 лв./MWh. От Комисията твърдят, че цената на газта няма да се отрази на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия и те остават непроменени.

Булгаргаз предлага 30,22 лв./MWh цена на природния газ за март на 2021 г.

Булгаргаз предлага 30,22 лв./MWh цена на природния газ за март на 2021 г.

Решението се взема от КЕВР

Ценовото решение на Комисията е прието в съответствие с условията на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт" и условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него.

Комисията се е съобразила с предложената на 1 февруари 2021 г. от "Булгаргаз" ЕАД актуализирана цена на природния газ, в която е отразена постъпилата отчетна информация за пазарните индекси на европейските газови хъбове за януари 2021 г. и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за същия период, осреднените цени към 31 януари 2021 г. на алтернативните на природния газ, горива: мазут със съдържание на сяра 1% и газьол със съдържание на сяра 0,1%.

В актуализираното ценово заявление на обществения доставчик са отчетени и допълнителни количества природен газ по програмата за освобождаване на природен газ след проведения търг на 11 януари 2021 г., по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени.

Увеличената цена на природния газ за м. февруари е в резултат на нарасналите цени на синьото гориво на европейските спотови пазари.

За периода 1 декември 2020-27 януари 2021 г. те са се увеличили с 45% в резултат на високото търсене, както беше заявено на откритото заседание на 27януари 2021 г. от изпълнителния директор на дружеството Николай Павлов.

В утвърдената цена на природния газ от 30,39 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.