Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за третото тримесечие на 2018 г., съобщиха от КЕВР. Тя е с 10,81 % по-висока от досегашната цена за ІІ-то тримесечие на 2018 г. "Булгаргаз" ЕАД продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти за 400,95 лв./1000 куб. м. или 37,79 лв./MWh (без акциз и ДДС).

10.81% увеличение на цената дава КЕВР на "Булгаргаз"

10.81% увеличение на цената дава КЕВР на "Булгаргаз"

На 1 юли ще обявят новите цени на тока и парното

Решението е във връзка с подаденото от "Булгаргаз" ЕАД заявление за утвърждаване на цени за IІІ-то тримесечие на 2018 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Цената е определена въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления съгласно прилагания ценови модел.

В съобщението пише, че от "Булгаргаз" са поискали увеличение от 18,05 %. Анализът в доклада на работната група въз основа на данните и отчетната информация за 2017 г. и 2018 г. показва, че е обосновано да бъде направена отрицателна корекция в размер на 13 млн. лв. надвзет приход от страна на "Булгаргаз" ЕАД през 2017 г. Коригиран е и заложения от газовото дружество параметър за калоричност на природния газ през ІІІ-то тримесечие, пишат от КЕВР.

В утвърдената от КЕВР цена на природния газ от 400,95 лв./1000 куб. м. са включени компонента за услугата "обществена доставка". Тя е в размер на 7,11 лв./1000 куб.м. Включена е и компонентата "задължение към обществото" от 1,37 лв./1000куб.м.

Тя покрива разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества природен газ в газохранилището в Чирен в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации съгласно Регламент на ЕС № 994/2010.

В утвърдената цена не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа. Те се заплащат от клиентите на крайните снабдители.

От КЕВР се мотивират с условията на действащия договор между "Булгаргаз" ЕАД и "Газпром" и движението на цената на петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари през последните 9 месеца, прогнозните количества, както и промените в курса на щатския долар спрямо лева.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ за ІІІ-то тримесечие на 2018 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.

Очаква се в неделя да бъде утвърдена цената на тока и на парното, които влизат в сила от 1 юли.