Депутатите от Комисията по енергетика приеха единодушно доклада за дейността на КЕВР за 2016 година, съобщиха от КЕВР.

Подкрепата на либерализацията на електроенергийния пазар, диверсификацията на газовата търговия и стартът на реформата във водния сектор. Това, според председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов, са основните акценти в регулаторната политика за 2016 г.

БСП скочи срещу закриването на комисията за контрол на КЕВР

БСП скочи срещу закриването на комисията за контрол на КЕВР

Социалистите определиха промените в правилника на НС като антидемократични

"Комисията за енергийно и водно регулиране изпълни най-важните си задачи за 2016 г., с което допринесе за утвърждаване на положителните тенденции за оздравяване и устойчиво развитие на българската енергетика. В приетите решения регулаторът следваше неизменно принципите за независимост, експертност и безпристрастност. Върху Комисията не беше оказван политически натиск и работата й беше подчинена на ясни правила и на стриктно спазване на законността". Това заяви председателят на регулатора Иван Иванов.

Финансовото стабилизиране на електроенергийния сектор е била сред водещите задачи за 2016 г. В резултат на приетите законови промени и на ценовите решения на КЕВР значително е подобрено финансовото състояние на НЕК, смятат от регулатора.

Регулаторът има съществен принос за процеса на либерализация на електроенергийния и на газовия пазар у нас, подчерта Иванов. През 2016 г. енергийният регулатор подкрепи с реални действия старта на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) като инструмент за прозрачна и справедлива борсова търговия.

От КЕВР приеха нормативната база за въвеждане на различни сегменти за борсова търговия с електроенергия, с което гарантира прилагането на справедливи принципи на ценообразуване, каза председателят.

Според него с успешното въвеждане на сегментите търговия ден напред и търговия по двустранни договори се създава реална възможност борсата да се включи в регионалната търговия на електрическа енергия.

През миналата година КЕВР прие и необходимата нормативна база, даваща възможност на малкия бизнес свободно да договаря доставки, както и да сменя доставчика си на електроенергия. След това през 2016 г. на свободния пазар излязоха над 85 хиляди нови потребители. От април 2016 г. битовите потребители безплатно могат да сменят доставчика си и при заявено желание от тяхна страна, да се върнат отново на регулирания пазар.

За регулаторната дейност в сектор "Природен газ" през 2016 г. в Комисията са приети редица подзаконови актове, с които е създадена необходимата нормативна уредба за либерализация на газовия пазар.

Изменени бяха Правилата за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ, приети бяха промени в Правилата за търговия с природен газ.

Комисията одобри изменения в Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД. С това бе въведен европейския входно-изходен модел с различни ценови зони.

Одобрени бяха нови Правила за балансиране на пазара на природен газ и Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс. С активното участие на КЕВР и на гръцкия регулатор RAE беше сключено Споразумение за междусистемна свързаност между операторите на газопреносните мрежи на България и Гърция. Проведен беше пазарен тест за резервиране на капацитет за междусистемната връзка "Комотини-Стара Загора".

Регулацията на водния сектор е едно от сериозните предизвикателства пред Комисията, смята Иванов. През 2016 г. е направен анализ на постъпилите нови 5-годишни бизнес планове на близо 50 ВиК дружества за регулаторния период 2017-2021 г.

Вече са одобрени бизнес плановете и ценовите предложения на някои от ВиК дружествата, заяви Иванов.

В резултат на направената вътрешна реорганизация, регулаторът подобри значително работата с жалбите и сигналите от потребители и това доведе до удвояване на броя на взетите решения, каза доц. Иван Иванов.

Той постави акцент и върху активната международна дейност през 2016 г. Това даде възможност Комисията да участва пълноценно в работата и в приемането на общите решения на европейските регулаторни органи и същевременно допринесе за повишаване на експертния капацитет на българския регулатор.

Официалният отчет на регулатора за основните направления в неговата работа през периода се приема ежегодно от законодателния орган, след обсъждане в специализираната парламентарна комисия. В заседанието участваха също членът на регулатора Евгения Харитонова, главният секретар на КЕВР и ръководители на специализирани дирекции.