Основания за поскъпването на парното, тока и топлата вода са причини извън България, върху които нито комисията, нито парламентът могат да влияят.Това е рязкото повишаване на цената на емисиите на въглероден диоксид, които се търгуват на европейската платформа и които са достигнали нива от порядъка на 25 евро на тон.

Председателят на КЕВР Иван Иванов е категоричен, че това трябва да бъде отразено в цената, защото тези емисии се купуват от всички енергийни дружества.Като втора причина той посочи усложнената обстановка в Иран и Венецуела, което, по думите му, е предизвиквало сътресения на пазара на суров петрол, а оттам на мазут и газьол, а те участват във формулата, по която се изчислява цената на природния газ. Тя се доставя на България от Газпром.

По думите му тези два фактора са непреодолими. Иванов разясни, че въпреки това КЕВР е положил големи усилия, за да се намери баланс, при който да не бъдат финансово застрашени енергийните дружества. В тази връзка той уточни, че колапс на енергийно дружество ще означава тежки последици не само за бизнеса, но и за населението.

Уверяват, че поскъпването на тока няма да се отрази на цената на хляба

Уверяват, че поскъпването на тока няма да се отрази на цената на хляба

Поскъпването ще е за сметка на малките производители

По отношението на електроенергията цената, която ще платят потребителите, се променя малко под годишната инфлация, която е от април 2018 г. до месец април 2019 г. от порядъка на 3,7%.

Иванов обясни, че цената на природния газ ще я получат като заявление на 10 юни. По предварителна прогноза се показва съвсем малко намаление на цената на "Булгаргаз".

За изключването ТЕЦ Марица изток 2 от регулирания пазар шефът на КЕВР увери, че комисията търси и ще намери решение, при което централата ще продължи да съществува в интерес на обществото.

С промените в Закона за енергетиката в изпълнение на европейския регламент REMIT, КЕВР придоби нови правомощия за осъществяване на мониторинг и контрол на борсовата търговия с електроенергия. Те откриват възможността регулаторът да провежда разследвания на сделки на енергийната борса, с цел да се гарантират прозрачността и интегритетът на пазара и в случаи на доказани манипулации - да налага ефективни санкции срещу пазарни участници. В тази връзка Комисията предприе действия за създаване на специализирано административно звено от експерти и предстои доставка и интегриране на специализиран софтуер за мониторинг на борсовите сделки, които ще позволят осъществяването на контрола, се посочва в доклада на регулатора КЕВР, който бе представен днес пред ресорната парламентарна комисия.

В ценовите си решения през периода Комисията последователно прилагаше балансиран и консервативен подход, отчитащ интересите на всички участници и не допусна резки ценови изменения. През 2018 г. цените на електроенергията за регулирания пазар на практика останаха без значителна промяна, като за последните четири години техният ръст е около 4 %. По отношение на цените на топлинната енергия, през отоплителен сезон 2017-2018 г. КЕВР не допусна изменение. Предвид повишените международни цени на петрола през втората половина на 2018 г. и отражението им върху цените на природния газ, Комисията отчете този фактор в цените на топлинната енергия за крайните потребители за отоплителния сезон 2018 -2019 г. Поскъпването на топлинната енергия за населението беше ограничено в рамките на 2 до 8 на сто за различните топлофикационни дружества в страната, се посочва още в доклада на КЕВР.

В сектор "Природен газ" през 2018 г. КЕВР продължи своята дейност по създаване на необходимите условия за постигане на конкурентност и за либерализация на българския пазар на природен газ като част от пазара в ЕС и в Източна Европа за отваряне на националния газов пазар и за осигуряването на достъп до него за всички участници. Регулаторът дава своя принос за създаване на регионален газов пазар посредством изграждане и въвеждане в експлоатация на инфраструктурни проекти в региона. В тази връзка Комисията прие Окончателно съвместно решение с Регулаторния орган за енергия на Гърция /RAE/ и предостави временно освобождаване на "Ай Си Джи Би" АД за интерконектора Гърция - България от изискванията на Директива 2009/73/ЕО и на Съвета от 13 юли 2009 година, относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ.

КЕВР прие решение, с което определи трансгранично разпределение на инвестиционните разходи за проект от общ интерес "Необходима рехабилитация, модернизиране и разширяване на българската преносна система" - Фаза 2 на "Булгартрансгаз" ЕАД. Във връзка с изменението на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г., включващо концепция за изграждане на газоразпределителен център (хъб) у нас, с решение на КЕВР беше одобрена документацията за провеждане на ангажираща фаза 3 от процедурата Оpen season за "Проект за развитие и разширение на газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД от българо-турската граница до българо-сръбската граница. Всички тези мерки са важни стъпки към по-силна пазарна интеграция и създаване на конкурентен газов пазар, според регулатора.

Докладът беше приет от комисията.