ЕП подготвя мерки срещу увеличаването на заболяванията от ХИВ, туберкулоза и хепатит C. Настоява тестовете за ХИВ да бъдат безплатни, за да се гарантира ранното откриване. Обръща внимание на нарастващата антимикробната резистентност на туберкулозата (AMP). Призовава за разработване на последователен подход в ЕС за борба с вируса на хепатит C.

Евродепутатите призоваваха Комисията да разработи всеобхватна и дългосрочна рамка на ЕС за справяне с ХИВ/СПИН, туберкулозата и вирусния хепатит. Резолюцията беше приета с гласуване.

Необходими са хармонизирани на равнище ЕС програми, които да могат да открият навреме огнищата на инфекции, да оценяват тенденциите в заболеваемостта, да предоставят прогнози за тежестта на заболяването и да проследяват ефективно в реално време веригата на диагнозата, лечението и полагането на грижи.

Парламентът подчертава, че ХИВ продължава да бъде заразната болест, водеща до най-силно социално стигматизиране и призовава ЕК и държавите членки да улеснят достъпа до иновативно лечение, включително за най-уязвимите групи, и да работят за борба със социалното стигматизиране. Евродепутатите насърчават държавите членки да направят тестовете за ХИВ безплатни, за да гарантират ранното откриване на вируса.

Туберкулозата, която е основната причина за смърт при пациентите, живеещи с ХИВ, се е превърнала в сериозна трансгранична заплаха за хората в един глобализиран свят, в който мобилността на населението се увеличава. Броят на заразените с туберкулоза в света се покачи за трета поредна година през 2014 г.

Евродепутатите подчертаха, че е важно да се овладее възникващата криза с антимикробната резистентност и призоваха европейските лидери да си сътрудничат за установяване на трансгранични мерки за предотвратяване разпространението на туберкулозата и съвместни действия.

Относно вируса на хепатит C, евродепутатите заявиха, че над 90% от пациентите нямат изявени симптоми при заразяване с вируса, държавите членки нямат стандартизиран протокол за скрининг за хепатит, а броят на засегнатите лица не трябва да се подценява. Те призоваха Комисията да даде ход на мултидисциплинарен план, който да стандартизира скрининга, тестването и протоколите за лечение, както и ще премахне хепатит C в ЕС до 2030 г.

Факти от проучвания показват че, през 2015 г., от 31 държави от ЕС/ЕИП са докладвани почти 30 000 диагностицирани нови случаи на заразяване с ХИВ. 120 000 души от европейския регион са развили мултирезистентна туберкулоза. Вирусният хепатит (HCV) е считан за една от най-сериозните заплахи за общественото здраве в световен мащаб.

Според Европейския център за профилактика и контрол върху заболявания един от всеки седем души, които живеят с ХИВ, не знаят, че са серопозитивни. Средното време между заразяването с ХИВ и диагностицирането на вируса е четири години.

От общо 10 млн. смъртни случаи, дължащи се на лекарствената резистентност, които според сведенията биха могли да настъпят ежегодно до 2050 г., около една четвърт ще бъдат причинени от резистентните на лекарства щамове на туберкулоза.