На база на предварителни данни и оценки се очаква държавният бюджет за първите шест месеца на 2017 г. да отчете излишък в размер на 1 744 400 000 млрд. лв. (1,8% от прогнозния БВП), съобщават от Министерството на финансите.

В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното към полугодието на 2016 г., основно поради ръста на данъчните и осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период 2007-2013 година.

Приходите и помощите по Консолидираната фискална програма (КФП) към юни 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 17 483 900 000 млрд. лв. (49,3% от годишния разчет). Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи се очаква да бъде 51,3% от разчета за годината, като съпоставени със същия период на предходната година нарастват с 1 035 200 000 млрд. лв. (6,6 %). Постъпленията от помощи са по-ниски спрямо полугодието на 2016 г., като изпълнението спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде 25,4 %.

Разходите в държавния бюджет (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към юни 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 15 739 500 000 млрд. лв., което е 42,8% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 14 638 700 000 млрд. лева. Нарастването спрямо същия период на предходната година е главно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за субсидии и ръст на осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" с 20 пр. п. спрямо 2016 година.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 12 197 200 000 млрд. лв., което представлява 43,5% от планираните за годината приходи. Съпоставено с данните към май 2016 г. данъчните постъпления нарастват номинално със 7,7% (876,1 млн. лв.).

Приходите от преки данъци са в размер на 2 425,1 млн. лв. или 47,6% от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 200,4 млн. лв. (9,0%).

Приходите от косвени данъци са в размер на 5 886,4 млн. лв., което е 42,0% отразчетите за годината. Съпоставено с данните към май2016 г., постъпленията в групата нарастват с 222,9 млн. лв. (3,9%). Постъпленията от ДДС са в размер на 3 946,5 млн. лв. или 44,9% от планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 237,8 млн. лв. (6,4%). Размерът на невъзстановения ДДС към 31 май е 67,7 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 1 845,7 млн. лв. (36,6% от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 78,1 млн. лв. или 47,1% от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 556,6 млн. лв. или 56,2% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 3 329 000 000 млрд. лв., което представлява 42,0% от разчетените за годината. Съпоставено със същия периодна предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14,3% (416,7 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 1 980,8 млн. лв., което представлява 41,6% изпълнение на годишните разчети.

Неданъчните приходи са в размер на 1 980,8 млн. лв., което представлява 41,6% изпълнение на годишните разчети.

Нелихвените разходи са в размер на 12 247 600 000 млрд. лв., което представлява 35,5% отгодишните разчети. Текущите нелихвени разходикъм май 2017 г. са в размер на 11 620,5 млн. лв. (41,0% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 627,2 млн. лв. (10,1% от разчетите към ЗДБРБ за 2017 г.). Лихвените плащания са в размер на 421,7 млн. лв. или 51,0% от планираните за 2017 година.

Размерът на фискалния резерв към 31 май е 12,8 млрд. лв., в т.ч. 12,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,7 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и др.