През изминалата 2017 година преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) у нас в нефинансовия сектор възлизат на 24 366 млн. евро, което е с 3.6% повече в сравнение с 2016 година. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) относно преките чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в страната през 2017 година.

През 2017 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 10 550 млн. евро. Това е с 4.3% повече спрямо предходната година.

Следващ по обем на направените ПЧИ e сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 5 715 млн. евро. По този показател обаче се наблюдава спад - с 2.6% по-малко спрямо 2016 година.

В сектор "Строителство" преките чуждестранни инвестиции през 2017 г. са 626 млн. евро, или с 2.8% повече в сравнение с предходната година.

Снимка 375787

Източник: НСИ

Предварителните данни за 2017 г. показват, че разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 17 621 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 0.2%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 5 443 млн. лв., което е с 4.4% по-малко спрямо 2016 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 4 554 млн. лева, което в сравнение с предходната година е с 4.0% по-малко.

В сектор "Строителство" през 2017 г. инвестициите за ДМА са 1 121 млн. лв., или с 4.3% повече в сравнение с 2016 година.

Снимка 375786

Източник: НСИ

През 2017 г. в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сгради, строителни съоръжения и конструкции, като относителният им дял нараства с 2.3 пункта повече в сравнение с предходната година.

Снимка 375785

Източник: НСИ