Сметната палата публикува ежегодните имуществени декларации и уведомления по чл. 4, ал. 4 от ЗПИЛЗВДДД, подадени до 30 април, както и встъпителните и финалните декларации, подадени до 15 юни от лица, заемащи висши държавни и други длъжности.

Общо 48 са лицата, неподали или подали извън законоустановения срок имуществени декларации или уведомления, от които 19 са лица, членове на ръководни и контролни органи на политически партии, 5 са народни представители, 10 са кметове, заместник - кметове и председатели на общински съвети и 14 са от други категории задължени лица.

Сред неподалите своите декларации се открояват имената на депутатите Ана Баракова, Дора Янкова, Красимир Петров, Росен Иванов, Станислав Иванов, областният управител на Варна Кристиян Богоев, зам.-директорът на агенция "Митници" Мартина Попова.

Най-емблематично е обаче името на председателя на ВКС Лозан Панов.

Малко след съобщението на Сметната палата обаче от пресцентъра на съда разпространиха позиция, в която припомнят, че от 2017 година съдиите, прокурорите и следователите, включително председателите на ВКС и ВАС и главният прокурор, не подават декларации пред Сметната палата, а в Инспектората към ВСС. От пресцентъра на ВКС посочват с линк и прессъобщението на Сметната палата, публикувано на 12 януари тази година.

"По повод на публикацията в страницата в Интернет на Сметната палата от 16.06.2017 г., според която председателят на Върховния касационен съд (ВКС) попада в списъка на лицата, неподали в срок декларация или уведомление по реда на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, е необходимо да се уточни, че председателят на ВКС няма такова задължение", заявяват от пресцентъра на ВКС. Те подават декларации пред Инспектората към Висшия съдебен съвет.

За лице, задължено по закона, което не подаде декларация в законоустановения срок, глобата е в размер от 1000 до 1500 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 2500 до 5000 лв, припомниха от Сметната палата.

Достъпът до имуществените декларации на лицата по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, подадени пред Публичния регистър през 2017 г., е осигурен чрез "Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности", на интернет страницата на Сметната палата, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

Публикацията съдържа ежегодните имуществени декларации на лицата по чл. 2, ал. 1 от закона. Финалните декларации на народните представители от 43-то Народно събрание. Встъпителните декларации на народните представители от 44-то Народно събрание. Финалните и встъпителните декларации на Министерски съвет. Финалните и встъпителните декларации на служебното правителство. Финалните и встъпителните декларации на членовете на политическите кабинети, областните управители и на други категории задължени лица по закона.

В случаите на неподаване на декларация от лицата, попадащи в обхвата на закона, Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

Резултатите от извършените последващи ревизии от Националната агенция за приходите се публикуват в раздел "Публичност на имуществото" - "Резултати от НАП", на интернет страницата на Сметната палата.