743 нарушения на обществените поръчки са открили от АДФИ. Общо 926 финансови проверки са направени от Агенцията за държавна финансова инспекция. От тях 541 са свързани с проверка на възлагането и изпълнението на обществени поръчки, или 58 % от общо извършените финансови инспекции. 169 са случаите на непроведени процедури за възлагане на обществени поръчки, при наличие на всички законови основания за това.

Тази справка за спазване на законодателството в областта на обществените поръчки бе представена на страницата на Министерството на финансите в отговор на въпрос от Александър Иванов - депутат от ГЕРБ.

До 1 ноември тръгва е-платформата за обществени поръчки

До 1 ноември тръгва е-платформата за обществени поръчки

Платформата ще се поддържа от Агенцията по обществените поръчки

Нарушенията са за неспазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна конкуренция и равнопоставеност. Установени са и нарушения, свързани с поставяне на условия или изисквания към участниците, които дават предимство или необосновано ограничават участието на икономически оператори, както и нарушения, свързани с незаконосъобразно изменение на сключените договори за възлагане на обществени поръчки.

През 2017 и 2018 г. АДФИ са проверили общо 2 342 обществени поръчки за изхарчени над 2,647 млрд. лева. Обект на проверка са приблизително 10% от средногодишния брой на откритите от възложителите обществени поръчки.

При финансовите инспекции през 2017 г. и 2018 г. са съставени общо 1 607 акта за административни нарушения. От тях 849 са във връзка с възлагане на обществени поръчки. За установените нарушения са предприети последващи мерки в рамките на компетенциите на органите на АДФИ.

От извършените проверки може да се направи извод, че при 3 % от средногодишния брой открити от възложителите обществени поръчки са установени нарушения. Резултатите от инспекционната дейност на АДФИ показват, че последващият контрол по спазване на законодателството в областта на обществените поръчки следва да продължи да бъде приоритетен.

От Агенцията за държавна финансова инспекция изтъкват като свой приоритет осъществяването на последващ контрол по спазване на законодателството в областта на обществените поръчки. След законодателните промени от 2012 г. в закона този контрол се извършва въз основа на утвърден годишен план.

В този мандат на правителството в годишния план на АДФИ за 2017 г. са включени 175 финансови инспекции, а за 2018 г. - 183. Това е общо 358 финансови инспекции и проверки по спазване на ЗОП.

Освен по план проверките на АДФИ се правят и по искане от Министерския съвет и министъра на финансите, от органите на прокуратурата, по сигнали от дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" на Министерството на вътрешните работи, по молби, жалби, сигнали и искания от други държавни органи, физически и юридически лица.

На този етап смятам, че АДФИ успешно и ефективно изпълнява възложените от закона функции и играе изключително важна роля при осъществяване на контрола по възлагането на обществените поръчки и изпълнението на сключените договори, се казва в отговора от министерството на финансите.

На запитването дали промените в Агенция за държавна финансова инспекция ще доведат до предвиждане на нови разходи за издръжка на държавна администрация, от МИ отговориха, че намалява относителният дял на общата администрация до 11 %.

С промените в Устройствения правилник на АДФИ се предвижда увеличаване на числеността на специализираната администрация за сметка на общата администрация.

С промяната ще бъдат ангажирани 86 % от служителите. Няма влияние върху държавния бюджет дотолкова, доколкото всички изменения са вътрешно компенсирани в рамките на бюджета на Агенцията, без да се засяга дори и бюджетът на първостепенния разпоредител - министърът на финансите.