Законът за обществените поръчки въвежда изискване след 1 ноември 2019 г. всички обществени поръчки да бъдат възлагани чрез електронни средства посредством използване на централизирана електронна платформа.

Ангажиментът за нейното въвеждане и поддържане е на Агенцията по обществени поръчки. Това стана ясно от отговор на Министерството на финансите на въпрос поставен въпрос от депутатът от ГЕРБ Ирена Димова.

С реализирането на електронната платформа за възлагане на обществени поръчки се отговаря на изискванията на европейските директиви в областта, съгласно които страната ни следва да осигури електронно обявяване, изцяло електронна комуникация в процеса на възлагане и възможност за подаване на електронна оферта като минимално ниво на услугата.

Според европейската директива за електронно фактуриране при обществените поръчки възложителите са задължени да приемат електронна фактура, ако тя отговаря на приетия европейски стандарт и е изпратена в съгласие с одобрен електронен формат.

ЦАИС ЕОП се изгражда на модулен принцип, като в пълната си функционалност ще съдържа 32 модула. Първият етап от рaзработване на системата включва 16 модула.

До края на 2020 г. ще бъдат разработени, тествани и пуснати в експлоатация още 16 модула, с което ще се електронизира целият процес на възлагане на обществени поръчки. Тези модули ще се включват в системата постепенно, като се осигурява необходимата информация на потребителите.

АДФИ са открили 743 нарушения на обществени поръчки

АДФИ са открили 743 нарушения на обществени поръчки

Общо 358 финансови инспекции по спазване на ЗОП са направени за 2017 и 2018 г.

За работата с платформата ще се изисква квалифициран електронен подпис за всички действия с правно значение, като решенията за откриване на поръчка, за удължаване на срокове, за прекратяване и пр.

В системата е вградена услуга за удостоверяване с времеви печат на важни действия като изпращане или оттегляне на оферта, публикуване на разяснение и др. Времевият печат гарантира точното контролиране на сроковете.

По отношение на конфиденциалността на офертите и предложенията на кандидатите преди настъпване на срока за отваряне на офертите ще има високи степени на защита.

От министерството уверяват, че заявленията за участие и офертите на стопанските субекти в ЦАИС ЕОП са максимално защитени и преди да изтече срокът за тяхното отваряне се съдържат в базите данни само в криптиран вид.

Те ще бъдат двойно криптирани - с уникални ключове, генерирани автоматично от системата. Те от своя страна ще се криптират чрез уникален ключ, генериран в интернет браузъра на потребителя. Този ключ ще бъде известен само на участника. Технически е невъзможно да се отвори заявление или оферта в системата, без изрично допълнително действие по предоставяне на ключа за декриптиране от страна на участника в процедурата.

Взети са и необходимите мерки за ограничаване на рисковете от злонамерени атака или загуба на информация.

Данните се архивират периодично, като са предвидени и процедури за тяхното възстановяване при необходимост.

ЦАИС ЕОП е налична в режим 24/7 и линкът към нея е на Портала за обществени поръчки.

Участниците в пазара на обществените поръчки в страната включват повече от 6 500 възложители и над 29 000 изпълнители. Те ще бъдат обучени за работа със системата чрез провеждане на разяснителни кампании и указания.