Асоциацията на индустриалния капитал в България иска балансиран бюджет, данъчна стабилност и ускоряване на реформите в сферата на пазара на труда, образованието, науката и културата, здравеопазването, пенсионното осигуряване, енергетиката и електронното управление.

Това са част от препоръките, които членовете на АИКБ ще изпратят до правителството по повод изготвянето на държавния бюджет за 2020 г.

С препоръките си Асоциацията цели да осигури подобряване на бизнес средата и осигуряване на икономически растеж на страната.

Според АИКБ основните икономически рискове през 2020 г. за глобалната и българската икономика ще бъдат: търговската война на САЩ и Китай и оформящата се търговска война между САЩ и Европа; излизането на Великобритания от ЕС; рекордните равнища на задлъжнялост в световен мащаб; забавянето на икономиката на Китай; липсата на възможности за адекватна антикризисна реакция от страна на Централните банки поради ниските отрицателни лихви.

От Асоциацията прогнозират, че догодина българската икономика може да нарасне между 2.5% и 3%. Поради тази причина те препоръчват Бюджет 2020 г. да бъде изготвен така, че да осигури условия за ускоряване на реформите в сферата на пазара на труда, енергетиката, пенсионното осигуряване, трудово-медицинската експертиза, съдебната система, държавната администрация, електронното управление и сигурността.

Според АИКБ основните политики, за които трябва да се осигури необходимото финансиране в Бюджет 2020 г., са:

Политики, свързани с човешките ресурси.

От Асоциацията настояват да бъдат предприети мерки за увеличаване на човешките ресурси в трудоспособна възраст в краткосрочен план, които да са насочени в 3 посоки: на първо място - реформа в пенсионната система и ускоряване на темпа на нарастване на пенсионната възраст за мъжете и жените, на второ място - кампания за връщане на българи, работещи и/или учещи в чужбина, и на трето място - облекчаване на административните процедури за внос на работна ръка от трети страни.

АИКБ се обявява против вменяването на социални разходи като:

o Първите три дни от обезщетенията за временна нетрудоспособност - АИКБ предлага като ефективна мярка за борба с "фалшивите" болнични листове въвеждане на период на изчакване, в който да не се изплаща обезщетение за временна нетрудоспособност нито от осигурителя, нито от осигурителния институт;

o Платен отпуск за времето на ползване на отпуск по майчинство - АИКБ настоява да се приложи решението на Европейския съд, според което не се полага платен отпуск за времето на отпуск по майчинство;

o Допълнителното възнаграждение за прослужено време - АИКБ предлага отмяна на този подход.

АИКБ настоява и за нов подход при определянето на минималната работна заплата за страната. Асоциацията предлага минималните месечни работни заплати и минималното заплащане за час да се определят чрез бипартитно колективно договаряне между браншовите работодателски и синдикални организации.

Според нея административното вмешателство при определянето на минималната работна заплата и максималния осигурителен доход води до сиви практики на пазара на труда.

Политики в област "Енергетика".

Освен законодателни промени, които да увеличат предлагането на електроенергия на свободния пазар, както и да премахнат субсидирането от бизнеса на цената на електроенергията за населението, в Бюджет 2020 трябва да бъде предвидено увеличено финансиране за КЕВР и контролните органи, така че да могат в кратки срокове да установяват пазарните манипулации при търговията с електрическа енергия, смятат от АИКБ.

Бюджет 2020 залага най-голям ръст на данъците от граждани

Бюджет 2020 залага най-голям ръст на данъците от граждани

При заплаха от рецесия правителството ще преследва нулев дефицит

Политики в област "Образование, наука и култура"

АИКБ настоява финансирането на НИРД за 2020 г. да се съобрази с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България за периода 2017-2030 г.

Асоциацията иска в Бюджет 2020 да бъдат предвидени съответните средства и механизми за:

o Поетапно съкращаване с 40% на план-приема във висшите училища, финансиран от държавния бюджет;

o Промяна на системата на финансиране на висшето образование и въвеждане на ангажимент за работа в страната за определен период на завършилите студенти - държавна поръчка;

o Осъвременяване на учебните планове и програми и съкращаване на обучението по остарели и ненужни учебни дисциплини, както и намаляване на срока на обучение в бакалавърска степен до 3 години, при запазване на размера на финансирането;

o Промяна на процедурата за избор и назначаване на ректори на висшите училища;

o Стипендии за обучение на студенти и ученици по дефицитни и непривлекателни професии, търсени на пазара на труда;

o Обвързване на докторантските стипендии с оценка на напредъка на работата им на всеки шест месеца и повишаване размера на стипендиите;

o Въвеждане на опростени и приложими на практика договори за обучение чрез работа;

o Засилване на работата със семействата и децата от ранна възраст за привличане на техния интерес към технически и природо-математически специалности;

o Съкращаване на срока на средното образование до 11 клас чрез оптимизиране на учебните програми и скъсяване на летните ваканции;

o Въвеждане на задължителна лятна практика за учениците от 8 да 11 клас;

o Ползване на възможностите на кариерно ориентиране, менторство и наставничество.

Други от предложенията на АИКБ по отношение на културата са:

 попълване и обновяване на книжния фонд на публичните библиотеки

 налагане на европейски стандарти във финансирането на публичните библиотеки

(годишно брой книги на 1000 жители);

 изготвяне на национална програма за популяризиране на четенето и възраждане на читалищните и училищните библиотеки с първа стъпка съставяне на пълен регистър с брой библиотеки, брой читатели и регистриран книжен фонд.

Политики в област "Здравеопазване"

АИКБ препоръчва увеличаване на дела на разходите за превенция и профилактика за сметка на дела на разходите за болнична медицинска помощ и разходите за медикаменти.

Ефективността и ефикасността на здравноосигурителната система ще се повиши,ако се създаде конкурентна среда и се демонополизира дейността на НЗОК, смятат от Асоциацията.

Те настояват да се прекрати източването на средства от НОИ чрез получаване на инвалидни пенсии от работоспособни лица, както и болнични листове от здрави хора.

Политики в област "Сигурност и отбрана"

АИКБ настоява при увеличаване на разходите за отбрана, приоритет да има българската отбранителна промишленост.

Политики в област "Държавно управление и електронно правителство"

АИКБ подкрепя преструктурирането и редуцирането на бюджетите на министерствата и ведомствата и смята, че правителството трябва да положи още по-големи усилия за засилване и развиване на прилагането на програмното бюджетиране.

Увеличението на финансирането за бюджетните разпоредители трябва да бъде свързано с постигането на определени цели и конкретни резултати, смятат от Асоциацията.

Те напомнят и че внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство закъсняват и че обхватът на електронните услуги е ограничен. Поради тази причина АИКБ настоява за финансиране на политики за въвеждането на електронно правосъдие, електронно здравеопазване, киберсигурност, цифровизация на кадастъра, изграждане на единна входна точка за подаване на годишните финансови отчети, издаване на нови лични документи, съдържащи квалифициран електронен подпис и т.н., както и за изпълнението на "пътната карта" с фиксирани в нея конкретни дейности, изпълнители, отговорни институции и срокове за реализирането им.

АИКБ настоява Бюджет 2020 да бъде балансиран. Според Асоциацията правителството трябва да се стреми към номинално намаляване на нивото на държавния дълг и се надява в проекта на бюджет за 2020 г. да бъде запазена тенденцията за поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет, под 40%.

От АИКБ посочват, че подкрепят данъчната стабилност при запазване на равнищата на данъчните ставки и на равнищата на осигурителните вноски за 2020 г. Според тях данъчната стабилност и предвидимост са един от основните фактори за привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж.

АИКБ препоръчва в разходната част на Бюджет 2020 да бъдат предвидени буфери, които да бъдат използвани за запазване на работните места, намаляване на негативните ефекти от кризата и недопускане на прекомерен бюджетен дефицит.

Изпълнителната власт трябва да продължи борбата със сивата икономика и контрабандата, категорични са от АИКБ.

Те подчертават, че изсветляването на икономиката е инструмент за увеличаване на бюджетните приходи и подобряване на бюджетното салдо.Ефективен инструмент за това е и приватизирането на миноритарни дялове от държавни компании чрез продажбата им на Българска фондова борса.