Печалбата на банковата система към 31 декември 2019 г. е 1675 млн. лева. Размерът ù e с 3 млн. лв. (0.2%) по-малък спрямо отчетения в края на декември 2018 г. Разходите за обезценка на финансови активи през 2019-та са 431 млн. лв. (при 479 млн. лв. година по-рано). Към края на декември 2019 г. възвръщаемостта на активите (ROA) е 1.47%, а възвръщаемост на балансовия капитал (ROE) 11.63%. В сравнение с 2018-та, когато възвръщаемостта на активите е била 1.59%, а и за възвръщаемостта на балансовия капитал (ROE) - 12.11%. Тези показатели за ефективност са намалели.

Основната причина за липсата на ръст в печалбата е, че увеличаването на нетните приходи на банките сериозно изостава от ръста на активите. Според БНБ през 2019-та ръстът на банковите активи е 7.9% и в края на годината те достигат 105.6 млрд. лева. Ръстът на кредитите, отпуснати на граждани и фирми за същия период, нараства от 56.95 млрд. лева до 60.77 млрд. лева или с 6.29 процента. В същото време ръстът на общия нетен оперативен приход е само 0.2 процента.

Според БНБ в края на декември брутният размер на необслужваните кредити и аванси е 6.1 млрд. лв. (при 6.9 млрд. лв. в края на септември), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 6.5% (при 7.4% три месеца по-рано). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази класификационна категория обезценка) също намалява - до 3.2 млрд. лв. към 31 декември 2019 г., а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 3.5% (при 3.9% в края на септември).

Съотношението на ликвидно покритие към 31 декември е 269.9% (при 264.0% в края на септември). В края на годината ликвидният буфер е 30.9 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци - 11.5 млрд. лева. Година по-рано съотношението на ликвидно покритие е било 294.1 процента.