В края на месец декември 2018 година в страната са регистрирани 14.6 хиляди безработни лица по-малко в сравнение с края на предходната 2017 година. За същия период броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 0.6%, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) за наетите лица и средната брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на миналата година.

На годишна база най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Строителство" - с 6.8 хил. или 5.7%, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 4.4 хил. или 5.2%, и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 3.1 хил. Най-голямо намаление е отчетено в "Преработваща промишленост" - с 2.3 хиляди.

Публичният сектор се разплаща отново по-бавно от бизнеса

Публичният сектор се разплаща отново по-бавно от бизнеса

През 2018 г. срокът за междуфирмените разплащания намалява до 28 дни

В сравнение с края на третото тримесечие на 2017 година обаче броят на наетите лице намалява с 26.3 хиляди, или с 1.1%.

Разликата идва заради сезонните работници - спрямо края на септември 2018 година в края на декември същата година най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в дейностите "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 8.9%, "Селско, горско и рибно стопанство" - с 8.7%, и в "Други дейности" - с 2.4%.

Снимка 406232

Източник: НСИ

НСИ отчита средна брутна месечна работна заплата за последните 3 месеца на 2018 година, както следва:

  • Октомври 2018 г. - 1 157 лева;
  • Ноември 2018 г. - 1 151 лева;
  • Декември - 1 205 лева.

Общо за трите месеца средното месечно работни възнаграждение е в размер на 1 171 лева. По този показател се отчита ръст от 4.8% спрямо месеците юли, август и септември 2018 година. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Образование" - с 13.7%, "Финансови и застрахователни дейности" - с 6.5%, и "Добивна промишленост" и "Други дейности"- по 5.7%.

Снимка 406230

Източник: НСИ

През четвъртото тримесечие на 2018 година средната месечна работна заплата нараства с 6.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 13.9%, "Добивна промишленост" - с 10.1%, и "Преработваща промишленост" - с 9.4%.

Спрямо същия период средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства със 7.4%, а в частния - с 6.8%.

Снимка 406231

Източник: НСИ