Продължаващия ръст на кредитите даде отново повод на БНБ да вземе решение за удължаване на действието на антицикличния буфер. На 25 юни 2019 г. Управителният съвет на БНБ определи ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 1% за третото тримесечие на 2020 година.

Антицикличния буфер в момента е нулев, но от началото на септември 2019 г. той ще започне постоянно да расте, като стартира от 0.5%. Това ниво ще се запази до април 2020 г., когато ще бъде увеличено на 1%. Нивото на антицикличния буфер, което е различно от нула, задължава банките да заделят допълнително капитал, за да покриват риска по отпуснатите от тях кредити. Колкото по-голям е кредитният портфейл на една банка, толкова по-голямо въздействие има антицикличния буфер върху нейния капитал.

Антицикличният буфер се ползва едновременно за охлаждане на рисковите апетити на банките в период на икономически растеж и засилено търсене на заеми и в същото време като инструмент, задължаващ ги да заделят повече резерви, с които да посрещнат едно бъдещо влошаване на конюнктурата и увеличаване на проблемите с платежоспособността на кредитополучателите.

Антицикличният буфер е един от инстументите, който надзорните институции ползват за увеличаване на защитата на парите на вложителите в банките.

Аргументите на БНБ да удължи срока на действие на антицикличния буфер от 1% са следните: "Тенденциите от предходните тримесечия за повишена активност на кредитния пазар в страната се запазват. В периоди на засилено кредитиране е възможно да започне постепенно натрупване на циклични рискове, които да се проявят, ако способността на кредитополучателите за обслужване на задълженията отслабне при евентуален бъдещ спад на икономическата активност и нарастване на включените в лихвените проценти рискови премии. Поддържането на антицикличен капиталов буфер в период на благоприятни икономически условия може да допринесе за съхраняване и допълнително засилване на капиталовата позиция на банковата система, с което да се повиши устойчивостта на кредитните институции към бъдеща реализация на кредитен риск".