Брутният външен дълг в края на юни 2008 г. възлиза на 31 898 млн. евро или 97.2 процента от БВП.

Това показват данните, публикувани днес на интернет страницата на БНБ, съобщи БНР.

Дългът ни нараства с 3774.2 млн. евро или 13.4 процента в сравнение с края на 2007 г., когато е бил 28 123.7 млн. евро или 97.3 процента от БВП.

 Най-голям принос за нарастването на брутния външен дълг имат кредитите на сектор "Търговски банки", които нарастват с 2 120.4 млн. евро (36.9 процента).

Дългосрочните задължения са в размер на 19 898.9 млн. евро (62.4 процента от дълга), а краткосрочните - 11 999.1 млн. евро (37.6 процента от дълга).

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на юни 2008 г. е в размер на 2661.9 млн. евро - 8.1 процента от БВП, като намалява спрямо края на 2007 г. с 362.3 млн. евро или с около 12 процента.
Намалението се дължи основно на погасени през март 2008 г. заеми към Световната банка. Към 30 юни 2008 г. в евро е деноминиран 86.3 процента от брутния външен дълг, а в щатски долари - 6.6 процента.

Спрямо декември 2007 г. се наблюдава увеличение на дела на еврото с 0.7 процентни пункта и намаление на дела на щатския долар с 1.4 процентни пункта.

За периода януари - юни 2008 г. са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг в размер на 2910.7 млн. евро (8.9% от БВП) при 2954.5 млн. евро (10.2 процента) от БВП за същия период на 2007 г.

Нетният външен дълг в края на юни 2008 г. възлиза на 13 871.3 млн. евро (42.3 процента от БВП), като нараства с 2774.4 млн. евро (25 процента) в сравнение с края на 2007 година.