С 3.5% нараства Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната през третото тримесечие на 2016 година спрямо същото тримесечие на предходната година.

Нарастването спрямо предходното, второ тримесечие е с 0.8%, показват сезонно изгладените данни на Националния статистически институт.

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2016 г. БВП в номинално изражение достига 24 631 млн. лева.

Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2016 г. е 21 168 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (69.7%), което в стойностно изражение възлиза на 17 160 млн. лева.
През третото тримесечие на 2016 г. бруто капиталообразуването е 4 508 млн. лв. и заема 18.3% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2016 г. принос за регистрирания икономически растеж имат крайното потребление - с 1.3%, и износът на стоки и услуги - с 2.1%.

През третото тримесечие на 2016 г. спрямо второто тримесечие на 2016 г. брутната добавена стойност нараства с 0.7%.