Отчетът на Държавната консолидационна компания (ДКК) за деветте месеца на 2021-а описва, макар и схематично, основните рискове, на които е изложен този държавен холдинг. 

Посочените фактори, които според мениджмънта на компанията могат да окажат въздействие върху резултатите му и финансовото му състояние, са: Невъзможност от страна на дъщерните на ДКК дружества да генерират достатъчно печалба и да разпределят дивидент; финансови затруднения на дъщерните дружества и други партньори на ДКК, които водят до невъзможност за събиране на вземанията от тях; недостатъчен паричен ресурс, водещ до риск за плащане на съществуващите задължения; липса на инвеститорски интерес към предлаганите за продажба от ДКК активи.

По същество тези фактори очертават рамката на един висок потенциален ликвиден риск за ДКК, която е собственик на 16 дъщерни фирми, между които са "КИНТЕКС", Вазовските машиностроителни заводи, "Авионамс" и други.

Рокади в Държавната консолидационна компания - ДКК

Рокади в Държавната консолидационна компания - ДКК

Александър Михайлов и Чавдар Христозов, а Ваня Караганева вече представлява държавата

От числата в анализа на финансовото състояние на ДКК се вижда, че общите приходи са нараснали за период от една година с 9.41 млн. лева - от 34.37 млн. лева в края на септември 2020-а до 43.78 млн. лева за деветте месеца на 2021-а. Това обаче е станало главно за сметка на ръста - с близо 15.15 млн. лева, на запасите от незавършено производство. За същия период приходите от други инвестиции са се свили с близо 6.96 млн. лева, а от други лихви и финансови приходи спадът е с около 2.48 млн. лева.

На този фон общият размер на разходите на ДКК за една година са нараснали с около 9.5 млн. лева, като това почти изцяло се дължи на ръста - с близо 14.4 млн. лева на средствата похарчени за външни услуги. А има спестяване на около 4.77 млн. лева на разходи за обезценка на финансови активи.

Индивидуалният отчет за паричните потоци на дружеството показва, че в през деветте месеца на 2021-а нетните отрицателни парични потоци са намалели между два пъти и два пъти и половина в сравнение със същия период на 2020-а. Но и паричните средства на ДКК в края на септември 2021-а са със 17.78 млн. лева по-малко в сравнение със септември 2020-а. Намаляват и коефициентите на обща, бърза, незабавна и абсолютна ликвидност.