На 80% от печалбата се увеличават отчисленията за бюджета, които ще правят държавните дружества

Правителството увеличи от 50 на 80 на сто размера за отчисленията от печалбата, които правят държавните предприятия и едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала.

Отчисленията са по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2009 г. и след направените отчисления за фонд „Резервен" в размер на 10 на сто.
В обхвата на постановлението не влизат лечебните заведения за болнична помощ, припомнят от МС.

Очакваните постъпления в бюджета от увеличения размер на отчисленията за дивидент от държавните дружества са в размер на 26 млн. лв.

Мярката е една от одобрените от правителството в подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция.