Държавен фонд "Земеделие" изплати близо 11 млн. лева по Схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в животновъдството.

Средствата са осигурени от националния бюджет и неизразходваните средства от бюджета на ЕС.

Крайният срок за изплащане на помощите е до 1 септември. Изплатените суми са изчислени на база на ставките, които бяха определени на 4 август със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

17 723 животновъди са получили извънредната помощ. Някои от тях са били субсидирани по повече от една схема.

По Схемата за подпомагане на дребномащабни стопанства са финансирани 8 283 стопани с 1 854 182 лева. По Схемата за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство са преведени 6 559 870 лева на 7 012 фермери. В третото направление - по Схемата за прилагане на екстензивни методи за производство се разпределят 2 554 902 лева между 3 280 земеделски стопани.

Припомняме, че общият размер на плащанията за едно стопанство не може да надвишава сумата, която се получава след умножаване на всички крави и биволици в това стопанство по 23,17 лв. и всички овце и кози в него по 3,27 лв.