Нарастване от 12.9% до 276.66 лв. отбелязва общият доход средно на лице от домакинството за януари 2009 г. спрямо същия месец на предходната година.

Работната заплата като основен източник на доход на домакинствата, увеличава своя дял в общите доходи с 1.8 процентни пункта до 56.2%.
Тези доходи са нараснали с 16.6% и достигат 155.58 лв. от общия приход на човек от домакинството.

Пенсиите остават вторият основен източник на доходи, като през януари 2009 г. спрямо същия месец на предходната година те нарастват с 13.2% до 72.96 лв. средно на едно лице.
Статистиката показва, че относителният им дял в общия доход се увеличава с 0.1 процентни пункта до 26.3%.

Доходите от самостоятелна заетост намаляват по-съществено с 62.3% до 15.57 лв. Делът им в общия приход с 1.1 процентни пункта до 5.6%.

Други доходи от социално осигуряване и социални помощи през януари 2009 г. имат сравнително малко значение за формирането на общият доход на домакинствата. Те нарастват с 34.1% - до 6.81 лв. средно на лице, а относителният им дял се увеличава с 0.4 процентни пункта до 2.5%.

Значителен е спадът на приходи от собственост в общия дял (наеми и др), като през януари 2009 г. той е бил 0.6% от общите доходите на домакинствата, а през същия месец на миналата година - 1.8%

Увеличаването на общите разходи е 9.7% до 256.04, показват данните на НСИ за януари.

Разходите за храна и безалкохолни напитки отчитат увеличение от 8.8% и достигат до 92.86 лв. средно на лице от домакинство, като относителният дял на този разход намалява с 0.3 процентни пункта до 36.8%.

През януари 2009 г. спрямо същия месец на предходната година разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане)се увеличават.

Те възлизат на 42.12 лв. през януари 2008 г., а през същия месец на 2009 г. са 45.16 лв. Делът им в общите разходи отчита незначително намаление от 0.5 процентни пункта до 17.9% през януари 2009 година.

Нарастват разходите за здравеопазване с 4.5% до 14.49 лв. средно на лице, като делът им в общия разход се увеличава с 0.4 процентни пункта до 6.0%.

Разходите за транспорт и съобщения нарастват с 4.9% до 27.09 лв. средно на лице, а относителният им дял намалява сравнително незначително от 11.2% на 10.7%.