Близо 400 магистрати са подали годишни декларации за имущество и интереси в Инспектората към ВСС досега. Крайният срок е 15 май, припомниха от ВСС.

4199 са действащите съдии, прокурори и следователи към 1 януари 2017 г. по списък, предоставен от ВСС.

От същата дата влезе в сила раздел I "а" "Проверка на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите" на глава девета "Статут на съдиите, прокурорите и следователите" от Закона за съдебната власт.

В Закона за съдебната власт (ЗСВ) е записано, че всички магистрати, включително председателите на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и главният прокурор, подават декларации за имущество и интереси за предходната календарна година пред Инспектората към ВСС.

50 от 4199 магистрати са подали имотни декларации

50 от 4199 магистрати са подали имотни декларации

При несъответствие над 5000 лева ще има проверка на имуществото

В декларацията за имущество и интереси магистратите попълват обстоятелствата за своето имущество и интереси, както и за имуществото на своите съпрузи, на лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и на ненавършилите пълнолетие деца. В закона са изброени изчерпателно подлежащите на деклариране имущество и интереси.

Декларациите се подават по образец, утвърден от главния инспектор, който е налице на интернет страницата на Инспектората - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/124.

Декларациите се подават на хартиен носител, придружени с копие на електронен носител, или по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.

След разпечатване всяка страница се подписва саморъчно от декларатора. Декларацията заедно с копието ѝ на електронен носител се подава в регистратурата на Инспектората на ръка или по пощата с обратна разписка.

Декларациите, изпратени на електронния адрес на Инспектората, трябва да са подписани от декларатора с квалифициран електронен подпис по Закона за електронния документ и електронния подпис. Неподписаните декларации се смятат за неподадени.