Европейския банков орган публикува дългоочакваните указания за прилагане на надзорните регулации по отношение на влошаване на обслужването на заемите, преструктурирането им и прилагането на изискванията на Международен стандарт за финансова отчетност 9 (МСФО 9) в условията на епидемията от коронавирус: https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-legislative-and-non-legislative-moratoria-loan-repayments-applied-light-covid-19-crisis

В прессъобщението на ЕБО пише: "Целта на настоящите насоки е да се изяснят изискванията за публични и частни мораториуми, които, ако бъдат изпълнени, ще помогнат да се избегне класифицирането на експозициите под дефиницията за отпадане или като неизпълнени при затруднено преструктуриране.

ЕБО вижда платежните мораториуми като ефективни инструменти за справяне с краткосрочните трудности с ликвидността, причинени от ограничената или спряна работа на много предприятия и физически лица, произтичаща от въздействието на COVID-19.

В този контекст Насоките поясняват, че мораториумите на плащанията не водят до класифициране като отклонение или затруднено преструктуриране, ако предприетите мерки се основават на приложимото национално законодателство или на частна инициатива за отрасъл или сектор, одобрена и прилагана широко от съответните кредитни институции.

Насоките припомнят, че институциите трябва да продължат да определят адекватно онези ситуации, при които кредитополучателите могат да се сблъскат с дългосрочни финансови затруднения и да класифицират експозициите в съответствие със съществуващия регламент. Изискванията за идентифициране на изложени на риск експозиции и неизпълнени длъжници остават в сила".

Чисто процедурно, след обявяването на тези указания на ЕБО, за да имат те правна сила в България, е необходимо да бъдат приети от УС на БНБ. Когато УС на БНБ направи това, Асоциацията на банките трябва да представи общ механизъм за прилагане на улесненията по кредитите в съзвучие с насоките на ЕБО. Този общ механизъм отново ще бъде приет от БНБ и едва след това всяка една банка ще може да предложи на своите клиенти опции за разсрочване или за отлагане на плащанията.

Създаването на този общ механизъм е много отговорна и сложна задача, която изисква много фини настойки. От правилното структуриране на този механизъм зависи стабилноста на банковата система в средносрочен и дългосрочен план, а от там ще има пряко влияние върху сигурността на парите на вложителите.

Най-общата рамка на мерките, свързани с последните указания на ЕБО, може да е следната: Ще се приеме един достатъчно дълъг период - от началото на март 2020-а до края на годината, през който плащането на дължимите вноски по лихви, по главници или по лихви и по главници едновременно ще бъде отложено. Отлагането на плащането не значи неговото опрощаване или намаляване. Отложените вноски остават дължими и погасяването им се урежда чрез договяране на нов погасителен план между кредитора и длъжника, който ще влезе в сила след приключване на периода, за който улеснението ще важи.

Същото правило ще важи при намаляване на дължимите за периода на мораториума вноски. Разликата между дължимата и намалената сума, която за периода на мораториума длъжникът ще плаща на банката, ще се натрупва и след приключване на мораториума натрупаната сума на дълга ще бъде договорена за плащане по нов погасителен план. Редукция или опрощаване на задължение указазанията на ЕБО не предвиждат и не позволяват.

В контекстса на тази обща рамка банките ще получат право да предложат на своите клиенти да изберат най-общо между три основни възможности. Първата е да продължат да погасяват задълженията си така, като са го правили и до момента.

Втората възможност е да отложат дължимите за периода на мораториума плащания по лихви, по главници или по лихви и главници. В този случай длъжниците ще трябва да приемат, че отложените вноски ще се натрупат към общия обем на дълга му, който след това ще плаща по нов погасителен план.

Третата възможност е клиентът да поиска намаляване на дължимите за периода на мораториума вноски, като сумата, която ще реализира като намаление, ще се натрупа към общия обем на дълга, чието погасяване ще бъде преструктурирано след изтичането на мораториума.

По всичко личи, че отлагането на плащанията ще е валидно само за клиентите с добра кредитна история. Едва ли има смисъл да се дават облекчения на лица и компании, които са били и преди кризата некоректни платци или са показали симптоми, че нямат потенциал да облужват задълженията си в нормални условия.

Добре е да се подчертае, че прилагането на конкретната мярка ще става по инициатива на длъжника, стига той да отговаря на общите условия. Никой не бива да разчита, че тези мерки ще се приложат автоматично за всички и за всеки. И тук е добре да се знае, че ЕБО е указал в насоките си, че мерките ще са в сила само за длъжниците, които поискат да се възползват от тях до 30 юни 2020-а. Ако някой пропусне тази дата за подаване на заявка за частично или пълно отлагане на вноските по заема, може да се окаже, че след това банката не може да му предложи подобно облекчение, без това да се отрази негативно на финансовите и на капиталовите й показатели.