Министерството на финансите е преотворило емисия 10-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 22 април 2025 година.

На проведения на 07 декември  2015  г. аукцион са пласирани книжа с номинална стойност 65 млн. лв. Постигната е среднопретеглена годишна доходност от 2,34 процента, съобщават от Министерство на финансите. 
Тя е малко по-ниска от постигнатата в средата на ноември доходност при преотварянето на същата емисия.

За сравнение доходността на предходния аукцион за същата емисия, проведен на 16 ноември 2015 г., беше 2,56 процента.
Общият размер на подадените поръчки достигна 105,65 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,63.

Банките придобиха 64,92% от предложените на аукциона книжа, застрахователните дружества - 30,77%,  инвестиционните посредници - 3,08%, а гаранционните фондове - 1,23%.

Това е първата емисия на вътрешния пазар за декември и първата, която държавата пуска след добрата оценка на рейтинговата агенция "Фич".

Емисиите на вътрешния пазар са инструмент за бързо набавяне на ликвидност за държавата. Това е една от най-сигурните инвестиции за финансовите институции.