На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към февруари 2024 г. е положително в размер на 994,4 млн. лв. (0,5 % от прогнозния БВП). Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2024 г. нарастват с 5,4 на сто спрямо същия период на 2023 г.

Това съобщиха от Министерството на финансите.

Очаква се бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на март да бъде излишък в размер на 0,4 млрд. лв. (0,2 процента от прогнозния БВП), съобщиха от Министерството на финансите (МФ).

Според данните приходите, помощите и даренията по КФП към март нарастват с около 7,5 на сто спрямо същия период на предходната година.

От МФ отбелязват още, че в края на март Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС) изплати в пълен размер всички задължения към производители на електрическа енергия в изпълнение на чл. 36б, ал. 1 от Закона за енергетиката.

Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари са в размер на 9 963,3 млн. лв. или 13,2 процента от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 512,0 млн. лв. (5,4 процента) спрямо отчетените към февруари 2023 г. За този ръст принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо същия период на 2023 г. 462,0 млн. лв. (6,1 процента), докато неданъчните приходи нарастват със 72,3 млн. лв. (4,8 процента).

Разходите по КФП (включително на България в бюджета на ЕС) към февруари възлизат на 8 969,0 млн. лв., което е 11,0 процента от годишните разчети.

В хода на изпълнението на бюджета за 2024 г. тези средства ще бъдат предоставяни с акт на Министерския съвет на базата на подписани споразумения с МРРБ като трансфери за общините за финансиране на Инвестиционната програма за общински проекти.

Размерът на фискалния резерв към 29 февруари е 12,9 млрд. лв., в които 10,9 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 2,0 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.