Във Финансовото министерство очакват излишък от 1 062,5 млн. лева по консолидираната фискална програма към март 2017 година, съобщиха от ведомството на служебния финансов министър Кирил Ананиев.

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към месец март 2017 г. да бъде положително в размер на 1 062,5 млн. лв. (1,1 % от прогнозния БВП).

В основните параметри по консолидираната фискална политика на база предварителни данни и оценки се очаква да бъдат в размер на 8 871,2 млн. лв. Това е 25,0 % от годишния разчет.
Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 698,3 млн. лв. (9,0 %), докато постъпленията от помощи са по-ниски. Изпълнението при помощите спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде 14,2 %, уточняват от финансовото ведомство.

Разходите по консолидираната фискална програма (включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) към март 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 7 808,7 млн. лева.

Това е 21,2 % от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 7 234,4 млн. лева. Нарастването спрямо същия период на предходната година е главно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания. Предвижда се базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за субсидии и ръст на осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" с 20 процентни пункта спрямо 2016 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.03.2017 г. от централния бюджет, възлиза на 213,7 млн. лв. Това е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД.
Той е и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година, обосновават се от МФ.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец април 2017 година.

Припомняме, ресурсът БНД в миналото е наричан "допълващ ресурс". Той се прилага, за да допълни приходите в общия бюджет до размер, равен на този на предвидените разходи. За целта се изчислява унифицирана ставка, която, отнесена към общия БНД на Европейския съюз, дава като резултат въпросната изравняваща сума.