Министерство на околната среда и водите (МОСВ) отчете днес резултатите от три немско-български проекта по ФАР 2003 „Туининг" за прилагане на законодателството в областта на околната среда в България, чийто общ бюджет е 2,1 млн. евро.

На заключителната конференция в МОСВ присъстваха заместник-министърът на околната среда и водите Йордан Дардов и германска делегация, водена от Астрид Клуг, парламентарен държавен секретар на Федералното министерство на околната среда, защита на природата и ядрената безопасност.

Първият проект има за цел да подпомогне страната ни в областта на защитата от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.
Проектът, който стартира през юли 2005 г., е с продължителност 17 месеца, а бюджетът му възлиза на 550 хил. евро., съобщи Investor.bg.

Вторият немско-български проект засяга институционалното укрепване на басейновите дирекции за прилагане на Рамковата директива за водите в басейна на р. Дунав.

Проектът стартира през декември 2004 година с бюджет 1 млн. евро., като резултат на проекта е отчетена промяна в начина за определяне на качеството на водите, което ще доведе до подобряване на ефективността на вложените средства и качеството на направените изследвания.

По проекта са осъществени също така мерки за редуциране на органичните замърсители и намаляване на замърсяванията, причинени от селското стопанство, както и осигуряване навсякъде и целогодишно на добро качество на питейната вода.

В рамките на третия проект е въведена система за осигуряване качеството на данните от измерванията на състоянието на атмосферния въздух и на емисиите вредни вещества във въздуха в системата на МОСВ.

Проектът стартира през юни 2005 година с бюджет 550 хил. евро. В резултат на изпълнението на проекта е постигнато повишаване на достоверността на данните за състоянието на въздуха, които се предоставят на обществеността в страната и ежегодно се докладват до съответните европейски институции за изпълнение на международните ангажименти.