Териториалните дирекции на НАП в цялата страна започват процедури по дерегистрация по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) на близо 3000 фирми.

Всички тези дружества са регистрирани по ЗДДС, но не изпълняват законовите изисквания.

Част от тях са пропуснали 3 пъти поред да подадат задължителните месечни справки - декларации по ЗДДС, други не са били открити на декларираните от тях адреси (седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция).

Третата категория нарушители са фирми, чиито данъчни задължения надхвърлят стойността на активите им.

След като бъдат дерегистрирани, фирмите няма да имат право да начисляват ДДС и да ползват данъчен кредит.

От НАП напомнят, че всяка промяна в адреса на управление или седалището на търговските дружества, както и на адреса за кореспонденция задължително трябва да бъде декларирана в Агенцията по вписванията.

НАП и Агенцията по вписванията си обменят служебно информация и затова не е необходимо фирмите да уведомяват Националната агенция за приходите за промени в адресите, но е задължително да направят това в Агенцията по вписванията.