Ревизираните правила за контрол на парични средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него влизат в сила от днес, 03 юни 2021 г. Информацията е на Агенция "Митници".

Новото европейско законодателство не променя задължението лицата да представят декларация за парите си при влизане в Съюза или на излизане от него с 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в други валути.

Снимка 533354

Източник: Агенция "Митници"

Разширява се обхватът на паричните средства, подлежащи на деклариране, като се включват златни монети със съдържание на злато от най-малко 90% и златни кюлчета, златни късове или буци със съдържание на злато от най-малко 99,5 %.

Въвежда се и деклариране на непридружени парични средства в размер на 10 000 евро или повече, изпращани по пощата или куриер, с контейнери и др.

Снимка 533356

Източник: Агенция "Митници"

Държавите членки вече ще използват хармонизиран формуляр на декларация за паричните средства. Декларацията, както и досега, трябва да бъде попълнена и подадена до митническата служба (или друг компетентен орган) на контролния пункт, през който се влиза в или напуска ЕС.

Гражданите както и досега трябва да представят декларация за паричните си средства при влизане в или напускане на ЕС с 10 000 EUR или повече в брой или техен еквивалент в други валути, състоящи се от едно или повече от следните:

  • банкноти и монети (включително валута, която вече е извън общо обращение, но все още може да се обмени във финансова институция или централна банка)
  • чекове, пътнически чекове, записи на заповед или парични нареждания без посочен бенефициер
  • и за първи път от 3 юни 2021 г. златни монети със съдържание на злато най-малко 90 % и златни кюлчета, златни късове или буци със съдържание на злато най-малко 99,5 %.
    Снимка 533357

    Източник: Агенция "Митници"

Въвежда се възможността митничарите да изискват декларация за изпращаните пари по пощата, с товарен превоз или с куриерска пратка и със стойност 10 000 EUR или повече. При поискване тази декларация трябва да бъде попълнена в рамките на 30 дни от получателя, изпращача или от упълномощен представител на двамата.

За неизпълнение на задължението за деклариране или оповестяване на парични средства, се счита и когато е представена невярна или непълна информация, или ако паричните средства не се предоставени на разположение за контрол. В тези случаи митническите органи могат и да задържат паричните средства. Хората, подали непълна или невярна информация, ще бъдат санкционирани - глоба се предвижда за гражданите и имуществена санкция за юридически лица.

При преминаване през границата на страната за и от държава членка на ЕС, съгласно националното законодателство (Валутен закон), остава задължението за деклариране на парични средства в размер на 10 000 евро или повече при поискване от митнически служител. Няма промяна и в изискванията за пренасяне на благородни метали, които не попадат в обхвата на парични средства, скъпоценни камъни и изделия със и от тях.

Снимка 533358

Източник: Агенция "Митници"

Всички материали за новия Регламент и за действащото национално законодателство са налични на сайта на Агенция "Митници" в секция Информация за граждани - Информация за пътуващи - Парични средства и ценности.

Промяната е във връзка с прилагането на новия Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005.