Средната брутна месечна работна заплата за януари 2021 г. е 1 454 лв., за февруари - 1 431 лв., и за март - 1 500 лева. Информацията е по предварителните данни на НСИ. 

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1 462 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 1.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Добивна промишленост" - с 10.2%, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 8.0%, и "Административни и спомагателни дейности" - със 7.7%. Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 8.9%, "Операции с недвижими имоти" - с 8.4%, и в "Култура, спорт и развлечения" - с 8.0%.

Снимка 530804

Източник: НСИ

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 11.0% спрямо първото тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 27.1%, "Държавно управление" - с 18.5%, и "Добивна промишленост" - със 17.1%. Намаление на заплатите е регистрирано в две икономически дейности: "Култура, спорт и развлечения" - с 6.8%, и в "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 2.7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на работниците по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2021 г. са:

  • "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 3 613 лева;
  • "Финансови и застрахователни дейности" - 2 188 лева;
  • "Добивна промишленост" - 2 108 лева.
    Снимка 530807

    Източник: НСИ

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • "Хотелиерство и ресторантьорство" - 717 лева;
  • "Други дейности" - 961 лева;
  • "Селско, горско и рибно стопанство" - 984 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства със 17.2%, а в частния - с 8.8%.

С 34.4 хил., или с 1.5%, спрямо края на декември 2020 г. се увеличавал броя на работещите. Те достигат 2.26 милиона.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите има в икономическите дейности "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6.0%, "Селско, горско и рибно стопанство" - с 5.2%, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 4.4%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите "Добивна промишленост" - с 6.0%, и "Административни и спомагателни дейности" - с 2.2%.

В структурата на наетите по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 21.2 и 17.0%.

В края на март 2021 г. в сравнение с края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.8 хиляди. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Преработваща промишленост" - със 7.5 хил., "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 5.6 хил., и "Административни и спомагателни дейности" - с 5.2 хил., а най-голямо увеличение - в "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 8.4 хил., и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - със 7.1 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности "Добивна промишленост" - с 8.3%, "Операции с недвижими имоти" - със 7.6%, и в "Административни и спомагателни дейности" - с 4.4%, а най-голямо увеличение е регистрирано в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - със 7.0%, и в "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 5.6%.