Инспекторите на Сметната палата отказаха да заверят финансовия отчет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за 2016 г., съобщиха от Сметната палата.

Според одиторите, годишният финансов отчет не дава вярна и честна представа за финансово състояние и имущество на Софийския университет към 31 декември 2016 г.
От Сметната палата са дали срок от 6 месеца за изпълнение на неизпълнените препоръки, частично изпълнените и препоръките в процес на изпълнение, след което отново ще има проверка.

Няма смисъл от новата ви Сметна палата, възмутен депутат от ЕНП

Няма смисъл от новата ви Сметна палата, възмутен депутат от ЕНП

От 2012 г. насам Сметната палата установява повтарящи се съществени отклонения от приложимата обща рамка за финансово отчитане при одитите на годишните финансови отчети на Софийския университет, гласи информацията на палатата.

Отчетите на Софийския университет през последните 5 години са заверявани два пъти с отказ за заверка - за 2014 и 2016 г. И три пъти заверка с резерви - за 2012, 2013 и 2015 г.

Основна причина за допуснатите отклонения е липсата на адекватни контролни процедури, които да предотвратяват и разкриват извършването на финансови и счетоводни нарушения, смятат одиторите.

В Софийския университет "Св. Климент Охридски" не е осигурена идентичност на информацията между данните в макета на обобщената оборотна ведомост, обобщените данни от оборотните ведомости на структурните звена към университета и счетоводните бази данни. Сметната палата няма увереност кои са достоверните данни и какви са реалните им стойности.

Има риск част от активите като компютри, машини, съоръжения, стопански инвентар и др. да не се водят на отчет, мотивират отказа си за заверка одиторите. Например, по сметката "Компютри и хардуерно оборудване" в баланса на университета са отразени 9 235 594 лв. Сборът от оборотните ведомости на звената по същата сметка е 9 029 279 лв., а при инвентаризацията са установени 4 557 206 лева.

По сметка "Други машини, съоръжения, оборудване" в баланса са отразени 28 400 442 лв., сборът от оборотните ведемости на звената по сметката е 25 449 447 лв., а при инвентаризацията са установени 17 866 889 лева. За установените несъответствия не са предоставени документи, както и не са документирани липси и излишъци при извършването на годишната инвентаризация.

От Сметната палата информират, че в отчета на университета не е спазен редът за отчитане на операциите в системата на електронни бюджетни разплащания - СЕБРА. По този начин могат да се отлагат плащания на приоритетни разходи за сметка на други.

Системата СЕБРА функционира над 15 г. в публичния сектор и позволява Министерството на финансите да контролира предварително разплащанията. Въпреки изискванията, тя все още "не функционира" за Софийския университет.

В одитния доклад има и установени нарушения на разпоредбите на Закона за ограничаването на плащанията в брой. През 2016 г. продължава практиката за плащане в брой, а не по банков път, отчитат финансовите инспектори.

Сред другите нарушения са възстановяване на гаранции за изпълнение и участие в процедури по обществени поръчки, чрез внасяне по банковата сметка на контрагента, изплащат многократно служебни аванси на стойност над 10 000 лева.

От палатата отчитат, че са внесени суми по банковите сметки на доставчици за задължения, на стойност над 10 000 лв. В брой е платен и недвижим имот - вилна еднофамилна сграда в гр. Черноморец, на стойност 58 725 лв., което е грубо нарушение на Закона.

"В Университетското издателство с печатница в края на всеки месец касовата наличност е предоставяна на материално-отговорното лице като служебен аванс без документална обоснованост. В първия ден на следващия месец сумата е възстановявана в касата. По този начин е избягвано задължителното й внасяне по банковата сметка", пишат в одитния доклад.

От университета не са отчели отделни стопански области, и за това получените средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, са осчетоводени в отчетна група "Бюджет".

От валутната сметка на Научноизследователския сектор (НИС) в БНБ са дадени заемообразно 4 млн. Лева на Софийския университет за покриване на временен недостиг за изплащане на заплати, както и за други текущи разходи. Парите по сметката са от авансови преводи по международни програми и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. Там са и приходите по договори с чуждестранни фирми, които се изпълняват от НИС.

Към края на 2016 г. на НИС не са възстановени 3 143 185 лв., въпреки необходимостта от средства за изпълнението на проектите на института. Пренасочването на парите за проекти за други цели пречи на плащането на разходи по международни проекти и създава предпоставки за налагане на финансови корекции и наказателни лихви, отчитат одиторите.

От Сметната палата отчитат, че от 37-те препоръки, издадени на СУ за отчетния период 2013-2015 година са изпълнени само 22. Останалите 15 са отчетени като неизпълнени, като частично изпълнени или в процес на изпълнение.

Сред нарушенията са - не са изгонени наематели, чиито договори са изтекли, а те продължават да ползват имотите без да плащат наем и консумативи. Не са предприети действия за събиране на дължимите суми от тях.

В "Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет" на университета не е определен ред за окомплектоване и съхраняване на проектите, финансирани от Студентския съвет, е друго нарушение.

Инспекторите отчитат, че не е прекратена практиката за неоснователно сключване на споразумения за ползване на имоти - държавна собственост до провеждането на нови търгове по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагането му.

За установените нарушения и отказа за заверка на Годишния финансов отчет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за 2016 г. са уведомени Народното събрание, Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката и Националната агенция за приходите.