Гарантиране на доверие в небанковия финансов сектор чрез прозрачна и предвидима политика в този сектор. Това е една от целите на Комисията за финансов надзор, включена в Плана на институцията.

От КФН искат да работят за повишаване на компетентността, включително и на гражданите, които ползват финансови услуги. За тази цел се предвижда откриване на call center за граждани. Предвижда се анализ и на съдебните практики и инициативи от КФН на базата на постъпилите жалби на потребители.

Шест са основните приоритети на Комисията за финансов надзор, включени в нейния План за действие за предстоящата 2017 година, съобщиха от КФН. Те са част от Стратегията на ведомството, която е с времеви параметър 2016 - 2018 г.

Първият приоритет касае нормотворческата дейност и провеждането на последователна, прозрачна и предвидима регулаторна политика. Целта е да се постигне стабилност и доверие в небанковия финансов сектор. В изпълнение на този приоритет е осъществяване на постоянен диалог със заинтересованите лица, анализиране на регулаторната рамка и процесуалното представителство.

Изготвянето на предварителни оценки на въздействието на законопроекти, както и съобразяването на проектите на нормативни актове с препоръки от анализите за съдебната практика и работата по постъпилите в КФН жалби на потребители, също са в този приоритет.

Вторият приоритет е реализиране на ефективен надзор върху небанковия финансов сектор и поддържане на стабилни финансови пазари. В него са заложени дейности за актуализиране на наръчниците за дистанционен надзор, проверки на място, както и на наръчника за правомощията на КФН. Целта е да се съобразят промените в законодателството, с насоки и препоръки, издадени от органи и структури на Европейската система за финансов надзор, и усъвършенстване на надзорната дейност.

Включени са и дейности по анализ и оценка рисковете, на които са изложени участниците на финансовите пазари, усъвършенстване на процеса по ранна идентификация на рисковете в Комисията, както и извършването на дейности с фокус превенция и насърчаване на добрите бизнес практики.

За постигането на Приоритет №3 - Институционално развитие и повишаване на административния капацитет за ефективно административно управление се акцентира на две дейности. Едната е подготовка на План на КФН, с който да бъдат изпълнени препоръките в доклада на Програмата за оценка на финансовия сектор (FSAP).

КФН определи новите проверяващи на застрахователите и пенсионните дружества

КФН определи новите проверяващи на застрахователите и пенсионните дружества

Смяната се налага, след като на 2 септември КФН изключи „РСМ България”

Успоредно с това са заложени дейности за усъвършенстване на професионалните умения на служителите чрез провеждане на специализирани обучения, а чрез вътрешен обмен на информация ще се постигне мултиплициране на ефекта от натрупаните в Комисията знания и експертиза и повишаване на общото нива на компетентност.

За четвъртия приоритет - Изграждане и поддържане на модерна информационна инфраструктура, се акцентира на интегрирана информационна и комуникационна система. Те включват неотложни дейности по изграждане и внедряване на модули на интегрирана информационна система: единен електронен регистър, аналитичен модул и др.

От изключителна важност са и дейностите за повишаване на нивото на информационна сигурност и качеството на представяните ИТ услуги в Комисията.

В Приоритет №5 се включва повишаване на финансовата грамотност и укрепване на общественото доверие. Това може да стане чрез осигуряване на ефективна защита на потребителите на финансови услуги и продукти. Новите дейности са: актуализиране на Програма за защита на потребителите на небанкови финансови услуги.

Предвижда се откриване на call center за граждани. От Комисията ще публикуват регулярна информация за потребителите на финансови услуги.

Дейностите в шестия приоритет са активно участие в надзорните органи на ЕС в областта на финансовите пазари. Това включва участие на представители на Комисията в органите и структурите на ЕС в областта на небанковия финансов сектор, сътрудничеството с надзорните органи на държави-членки на ЕС, държави-кандидатки и държавите, потенциални-кандидатки за ЕС и международни организации.

През 2017 г. КФН очаква активен диалог с големи международни финансови компании, за да стимулира развитието на българския капиталов пазар. В този приоритет са включени и дейности в процеса на подготовка и успешно осъществяване на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018.