Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2019 г. е 1 547 лв. и спрямо същия период на 2018 г. се повишава с 4.9%.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (57.8%), следван от доходите от пенсии (27.6%) и от самостоятелна заетост (6.2%).

В номинално изражение през второто тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, като доходът от работна заплата нараства със 7%, от пенсиите с 3,4%, от социалните обезщетения и помощи с 33%, а от самостоятелната заетост намалява с 1,8%.

През второто тримесечие на тази година относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.1%, а делът на дохода от натура е 0.9%.

По отношение на разходите през второто тримесечие на 2019 г. общият разход на лице от домакинство е 1402 лв. и се увеличава с 5.3% спрямо същото тримесечие на миналата година.

Най-голям е относителен дял са разходите за храна (31.4%), следвани от разходите за жилище (15.5%), данъци и социални осигуровки (14.2%) и разходите за транспорт и съобщения (11.7%).

В сравнение със същото тримесечие през изминалата година разходите за храна се увеличават с 5%, за алкохол и цигари с 4,4%, за битови разходи с 2,3%, за здравеопазване с 25%, за транспорт с 2,5%, за култура и отдих със 7% и за данъци и осигуровки с 9,5%.

Единствено за облекло и обувки разходите намаляват с 3,2%.

Според данните на НСИ през второто тримесечие на 2019 г. настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. Увеличение се отчита в потреблението на месо и яйца.

При повечето хранителни продукти има намаление на консумацията. По-съществено намалява потреблението на хляб и тестени изделия, зеленчуци, кисело мляко и плодове.

Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, зрял фасул и захар.