През декември 2022 г. доверието в промишлеността се увеличава с 0.3 пункта в сравнение с ноември 2022 г., по данни от бизнес анкети на Националния статистически институт (НСИ).

През октомври 2022 г. е регистриран ръст от 5.7% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2021 година. На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в: преработващата промишленост - с 14.2%, а понижение в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 30.0%, и в добивната промишленост - с 2.1%.

Снимка 600934

Източник: НСИ

През октомври 2022 г. строителната продукция се увеличава с 1.8% в сравнение със същия месец на 2021 г. според календарно изгладените данни. На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през октомври 2022 г. се определя от положителния темп както при сградното строителство, така и при гражданското/инженерното строителство, където нарастването е съответно с 1.9 и 1.8%.

Снимка 600935

Източник: НСИ

През третото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.3% в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. и с 0.6% спрямо второто тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни. През третото тримесечие на 2022 г. произведеният БВП възлиза на 44 959 млн. лв. по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат 6 601 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.941935 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 23 151 млн. долара и съответно на 3 399 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 22 987 млн. евро, като на човек от населението се падат 3 375 евро.

Снимка 600936

Източник: НСИ

През октомври 2022 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.6 пункта в сравнение с юли, което се дължи изцяло на пониженото доверие сред населението в градовете. Според оценките на потребителите общата икономическа ситуация в страната през последната година е леко влошена спрямо предходното наблюдение, в резултат на което балансовият показател намалява с 3.5 пункта. Очакванията на живеещите в градовете са тази тенденция да продължи и през следващите дванадесет месеца за разлика от населението в селата, което е по-малко негативно настроено в сравнение с три месеца по-рано.

Снимка 600937

Източник: НСИ

Оборотът в търговията на дребно се увеличава с 0.6% спрямо октомври 2021 г. въз основа на календарно изгладените данни. През октомври 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. се наблюдава ръст на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 6.5%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 2.9%). Спад е отбелязан в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 5.4%).

Снимка 600938

Източник: НСИ

За индивидуално потребление през третото тримесечие на 2022 г. са изразходвани 68.2% от произведения БВП. Показателят се увеличава с 3.3% в реално изражение спрямо съответното тримесечие на 2021 година (според сезонно изгладените данни).

40% от българските компании са песимистично настроени към 2023 г.

40% от българските компании са песимистично настроени към 2023 г.

Близо 40% от българските предприятия считат за вероятно да съкратят част от своите служители

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през третото тримесечие на 2022 г. е 14.2%. Показателят е намалял с 6.1% в реално изражение спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни.

Снимка 600940

Източник: НСИ

През октомври в сравнение с юли средното натоварване на мощностите в промишлеността намалява с 1.2 пункта и достига 74.3% по данни от бизнес анкетите на НСИ.

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на работещите е 3 215.6 хил., от които 1 717.6 хил. мъже и 1 498.0 хил. жени. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. броят на заетите лица се увеличава с 2.6%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 55.4%, като при мъжете този дял е 61.8%, а при жените - 49.5%.

Снимка 600942

Източник: НСИ

През третото тримесечие на 2022 г. броят на безработните е 122.5 хил., от които 70.8 хил. (57.8%) са мъже и 51.7 хил. (42.2%) - жени. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица намалява с 28.1 хил., или с 18.7%. За същия период коефициентът на безработица намалява с 0.9 процентни пункта и достига 3.7%. Коефициентът на безработица намалява с 0.8 процентни пункта при мъжете и с 1.0 процентен пункт при жените и през третото тримесечие на 2022 г. достига съответно 4.0 и 3.3%.

Снимка 600941

Източник: НСИ

С 16.2% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през третото тримесечие на 2022 г. спрямо третото тримесечие на 2021 година. В индустрията увеличението е с 18.1%, в услугите - с 16.4%, и в строителството - с 16.0%. Данните са предварителни.

Снимка 600943

Източник: НСИ

През декември 2022 г. 28.8% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им, по данни от бизнес анкетите на НСИ.

През септември 2022 г. средната работна заплата е 1 787 лв. - нараства с 5.6% в сравнение с предходния месец и се повишава с 15.8% спрямо септември 2021 година.

През декември 2022 г. осигуреността на производството с поръчки от чужбина се увеличава с 2.3 пункта в сравнение с ноември 2022 г. според оценките на мениджърите, регистрирани от бизнес анкетите на НСИ.

Снимка 600944

Източник: НСИ

За октомври 2022 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 177.1 млн. евро при отрицателно салдо от 24.3 млн. евро за октомври 2021 година. За януари - октомври 2022 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 542.1 млн. евро (0.7% от БВП) при положително салдо от 479.3 млн. евро (0.7% от БВП) за януари - октомври 2021 година.

Снимка 600945

Източник: НСИ

Търговското салдо за октомври 2022 г. е отрицателно - в размер на 571.6 млн. евро, при дефицит от 257.9 млн. евро за октомври 2021 година. За януари - октомври 2022 г. търговският баланс е отрицателен в размер на 3 266.2 млн. евро (4.1% от БВП) при дефицит от 1 826.1 млн. евро (2.6% от БВП) за същия период на 2021 година.

Снимка 600949

Източник: НСИ

Износът на стоки е за 4 228.7 млн. евро за октомври 2022 г., като нараства с 1 119.2 млн. евро (36.0%) в сравнение с този за октомври 2021 година (3 109.5 млн. евро). За януари - октомври 2022 г. износът е 39 440.2 млн. евро (49.9% от БВП), като нараства с 11 263.1 млн. евро (40.0%) в сравнение с този за същия период на 2021 година (28 177.1 млн. евро, 39.6% от БВП). Износът за януари - октомври 2021 г. нараства на годишна база с 24.8%. Вносът на стоки2 за октомври 2022 г. е 4 800.3 млн. евро, като нараства с 12 703.2 млн. евро (42.3%) спрямо същия период на 2021 година (30 003.2 млн. евро, 42.2% от БВП). Вносът за януари - октомври 2021 г. нараства на годишна база с 25.5%.

Снимка 600947

Източник: НСИ

Преките инвестиции в чужбина за октомври 2022 г. нарастват с 15.5 млн. евро, при ръст с 9.4 млн. евро за октомври 2021 година. За януари - октомври 2022 г. преките инвестиции в чужбина се повишават с 396.7 млн. евро (при увеличение със 167.1 млн. евро за януари - октомври 2021 година). Салдото по статия преки инвестиции2 е положително в размер на 31.8 млн. евро при отрицателно салдо от 37.6 млн. евро за октомври 2021 година. За януари - октомври 2022 г. салдото е отрицателно в размер на 1 099.3 млн. евро (1.4% от БВП) при отрицателно салдо от 1 203.9 млн. евро (1.7% от БВП) за същия период на 2021 година. Преките чуждестранни инвестиции2 по предварителни данни намаляват с 16.4 млн. евро за октомври 2022 г. при увеличение с 47 млн. евро за октомври 2021 година. За януари - октомври 2022 г. преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават с 1 495.9 млн. евро (при увеличение с 1 371 млн. евро за януари - октомври 2021 година).

Снимка 600948

Източник: НСИ

През октомври салдото по портфейлни инвестиции е в размер на 337.7 млн. евро при отрицателна стойност от 39 млн. евро за октомври 2021 година. За януари - октомври 2022 г. салдото е положително в размер на 443.7 млн. евро (0.6% от БВП) при положително салдо от 1 825.5 млн. евро (2.6% от БВП) за същия период на 2021 година.

Портфейлните инвестиции - активи за октомври 2022 г. нарастват с 323.6 млн. евро при увеличение с 95.5 млн. евро за октомври 2021 година. За януари - октомври 2022 г. те нарастват с 1 682.9 млн. евро (2.1% от БВП) при увеличение с 1 842.5 млн. евро (2.6% от БВП) за същия период на 2021 година. Портфейлните инвестиции - пасиви за октомври 2022 г. намаляват с 14.1 млн. евро при ръст със 134.5 млн. евро за октомври 2021 година. За януари - октомври 2022 г. портфейлните инвестиции - пасиви нарастват с

Снимка 600982

Източник: НСИ

1 239.2 млн. евро (1.6% от БВП) при увеличение с 16.9 млн. евро (0.02% от БВП) за същия период на 2021 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през третото тримесечие на 2022 г. е положително. През третото тримесечие на 2022 г. износът на стоки и услуги се увеличава с 11.1%, а вносът на стоки и услуги - с 9.3% в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. по сезонно изгладени данни.

През ноември 2022 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0.8% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за ноември 2022 г. спрямо ноември 2021 г. е 16.9%. През ноември 2022 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: развлечения и култура (+2.9%), съобщения (+2.7%), здравеопазване (+1.7%), хранителни продукти и безалкохолни напитки (+1.7%). Намаление на цените е регистрирано в групите: жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-1.5%) и транспорт (-0.5%).

Снимка 600954

Източник: НСИ

През третото тримесечие на 2022 г. индексът на цените на жилищата нараства с 15.6% в сравнение със същото тримесечие на 2021 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 12.6% през ноември 2022 г. спрямо предходния месец. Понижение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 23.1%, в добивната промишленост - с 2.1%, и в преработващата промишленост - с 0.9%.

Снимка 600955

Източник: НСИ

През декември 2022 г. прогнозите на мениджърите относно продажните цени в промишлеността през следващите три месеца са за увеличение по данни от бизнес анкетите на НСИ.

През ноември 2022 г. широките пари (паричният агрегат М3) се увеличават на годишна база с 13.6% (12% годишно нарастване през октомври 2022 година). В края на ноември 2022 г. широките пари са 138.922 млрд. лв. (89.9% от БВП) при 138.210 млрд. лв. към октомври 2022 г. (89.4% от БВП).

Снимка 600956

Източник: НСИ

Кредитите на нефинансови предприятия, домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) през ноември 2022 г. възлизат на 74.287 млрд. лева. Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 11.1% на годишна база през ноември 2022 г. (10.4% годишно повишение през октомври 2022 г.) и в края на месеца достигат 41.177 млрд. лв. (26.6% от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД са 33.110 млрд. лв. (21.4% от БВП) в края на ноември 2022 година.

През ноември 2022 г. средномесечният валутен курс на лева спрямо долара е 1.92 лв. за 1 щатски долар.

Снимка 600957

Източник: НСИ