Общите разходи на работодателите в България за един отработен час от наетите от тях лица нарастват през третото тримесечие със 7,4% спрямо същия период на 2014 година и след повишение с 6,8% през предходното тримесечие, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

За същия период увеличението на разходите за труд в индустрията е с 8,0%, в услугите  със 7,9% и в строителството  с 6,5%.

Най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо третото тримесечие на предходната година е регистриран в следните икономическите сектори: "Административни и спомагателни дейности"  повишение с 20,0%, "Култура, спорт и развлечения"  с 15,7% и в "Професионални дейности и научни изследвания"  с 10,8%, докато най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономически сектор "Държавно управление"  повишение с едва 1,7%.

НСИ отбелязва, че в състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час през третото тримесечие на настоящата година се увеличават със 7,6% спрямо година по-рано, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) нарастват със 7,1%.

По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от повишение с едва 1,4% за сектора "Държавно управление" до ръст с 20,7% за "Административни и спомагателни дейности".