Пандемията от COVID 19 се явява като своеобразен катализатор за развитието на застрахователния пазар. Това показва последният анализ на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) за първото полугодие на 2021-а.

"В животозастраховането, след значителен спад през 2020 г. в резултат на пандемичната ситуация през настоящата година, се наблюдава динамичен ръст в премийния приход. Темпът е изпреварващ спрямо общото застраховане, което е сравнително рядка ситуация за българския пазар. Към юни 2021 г. премийният приход в животозастраховането достига 296 млн., като ръстът спрямо същия период на 2020 г. е 30,2%. Наред с това, обаче, се отчита и съпоставим ръст от 27% на изплатените обезщетения, които са в размер на 112 млн. лв.", се казва в анализа на Асоциацията.

Продължава интензивното развитие по линия на застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд. Ръстът на годишна база на премийния приход към юни 2021 г. е 133%. Събраните премии възлизат на близо 113 млн. лв. Това е близо 2,5 пъти повече в сравнение с юни 2019 г., когато премийният приход е бил 46 млн. лв.

Според анализаторите от бранша развитието се дължи на редица причини, включително и търсенето на по-изгодни алтернативи за управление на спестяванията в ситуация на нулеви и дори отрицателни лихви по депозитите.

Устойчива е тенденцията за повишен интерес към здравните застраховки през 2021 г. По линия на застраховка "Заболяване", към юни 2021 премийният приход е над 42 млн. лв. - с 8% по-висок на годишна база.

Снимка 549866

Източник: Асоциацията на българските застрахователи

"Наред с повишаването на премийния приход следва да се отбележи и значителният, изпреварващ ръст на изплатените обезщетения в животозастраховането", се казва в анализа. Според данните, пандемията се е отразила значимо върху този показател. Ръстът в обезщетенията през първите шест месеца на 2021 г. спрямо същия период на "предпандемичната" 2019 г. се движи в рамките на около 50%.

На двугодишна база за юни ръстът е 45 %. През февруари е достигнал 60%. Същевременно, на двугодишна база се отчита и ръст на премийния приход, но в значително по-нисък размер - 11,6% към юни 2021-а", пише в анализа.

За този период премийният приход общо за пазара достига 1, 635 млн. лв., отчитат от Асоциацията на застрахователите. За разглеждания като ръст на годишна база е близо 13%.

Увеличение има и при изплатените обезщетения, които нарастват с 8,6% спрямо същия период на 2020 г. и възлизат на 637 млн. лв.

От Асоциацията твърдят, че добрите резултати се дължат и на адекватната реакция на застрахователите по време на пандемията, скоростната дигитализация и предлагане на удобни за клиентите решения.

Според тях пазарът расте не само спрямо предходната "кризисна" 2020 г. Ако се вземе като база за сравнение успешната "предпандемичната" 2019 г., то възходящата тенденция е видна и през този прочит - премийният приход към шестмесечието на 2021 г. бележи 10,6% ръст спрямо този от същия период през 2019 г.

Пазарът на общо застраховане постига ръст на премийния приход от 9,7 % на годишна база, най-високият за последните 12 месеца. Към юни премийният приход е в размер на 1, 338 млн. лв., а изплатените обезщетения са 526 млн. лв., като изменението на годишна база е 5,3%.

За най-масовите автомобилни застраховки в предходните месеци към юни 2021 г. се отчита ръст на премийния приход от 6,1% на годишна база при застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Събраните премии са 583 млн. лв.

Има изпреварващ ръст при изплатените обезщетения по застраховка "Гражданска отговорност", който достига до 8 % спрямо същия период на 2020 г. Ръстът на премийния приход по "Каско" е 9,6% до 352 млн. лв.

Продължава позитивното развитие по линия на застраховка "Пожар и други опасности", при която се отбелязва ръст на премийния приход от 19,2 %, на годишна база, като събраните премии достигат 51 млн. лв. С положителен знак са и пазарните резултати по линия на "Кражба, грабеж, вандализъм", където ръстът спрямо същия период на 2020 г. е 5%, отчитат от Асоциацията на българските застрахователи.