1000 предприятия ще бъдат проверени до края на годината от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Проверките ще следят за правилното управление на опасни вещества на работното място.

В рамките на първия етап от кампанията ще бъдат проверени предприятия от икономическите дейности "Растениевъдство", "Оформяне и поддържане на озеленени площи", "Производство на мебели", "Производство на ПДЧ", "Печатна дейност", "Производство на обувки", "Хуманно здравеопазване", "Ветеринарномедицинска дейност", "Борба с гризачи и насекоми" и "Галванични производства".

Всяка проверка започва с обход по работните места. Целта е да се установи къде се работи с опасни вещества и по какъв начин са минимизирани рисковете.

Проверява се и идентификацията на използваните опасни вещества от работодателите. Следва проверка на оценката на риска при работата с веществата и на предприетите мерки за минимизирането му.

Основната част от установените нарушения по време на кампанията се дължат на неинформираност. При липса на информация не могат да се предприемат адекватни мерки за превенция на рисковете при работа с опасни вещества. Друга причина, която води до нарушения, е намесата на външен изпълнител, който не е запознат с условията на труд и рисковете в конкретното предприятие, за да може да гарантира безопасността при работа.

Сред останалите констатирани нередности са липсата на картотека и информационен лист за използваните опасни вещества или пропускането на задължителните медицински прегледи на работещите с такива.

Пропуските има и при мерките за минимизиране на рисковете. Те са свързани най-вече с несъобразяване на личните предпазни средства с информацията от информационните листове за безопасност. Често работното оборудване и опаковките на опасните вещества не се обозначават съобразно вида им, а при транспортиране и съхранение не се отчитат специфичните им характеристики.

До момента са извършени близо 300 проверки, но те не са достатъчни, за да се направят изводи за управлението на риска при употреба на опасни вещества. Не е възможно и да бъдат проверени всички предприятия, в които се използват такива. По тази причина от ИА ГИТ съобщават, че залагат на информационната кампания, за да се възпита култура на превенция в самите работещи. От Инспекцията напомнят, че са разработили онлайн инструменти за оценка на риска, които са достъпни на сайта им.