Правителството одобри Отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2016 г. и Годишния отчет за дейността на НЗОК.

Отчетът за изпълнението на бюджета на Националната Здравната каса бележи положителен бюджет с излишък от малко над 1 624.4 хил. лева.

Според отчета разходите и трансферите за изминалата година възлизат на 3 296 984 хил. лв., което е 100% от заложените в годишния план за 2016 г.

Към 31 декември 2016 г. са постъпили здравноосигурителни приходи в размер на 3 257 760.1 хил. лв., което представлява изпълнение от 100% спрямо заложените в годишния план средства. В сравнение със същия период на 2015 г. приходите отчитат ръст с 5.5% или 168 972.5 хил. лв.

Годишният отчет за дейността на НЗОК за 2016 г. съдържа информация за организацията, управлението, бюджета и финансовите параметри на дейността на структурата.

Основен извод от отчета е, че правилното и рационално използване на обществените средства е осигурило предвидима финансова среда. Това от своя страна е създало условия за изпълнение на финансовите ангажименти на институцията в национален и в международен аспект.

Отчетен е и въведеният в НЗОК алгоритъм на оперативно поведение. Контролната дейност е осигурила положително влияние върху системата. Според отчета се наблюдава по-стриктно изпълнение на алгоритмите на клиничните пътеки, трайна тенденция към прецизиране на индикациите за хоспитализация, както и подобряване качеството на оказаната медицинска помощ.

Анализът на разходите за лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели показва тенденция към нарастване на необходимия финансов ресурс. Според отчета причина за това е увеличаването броя на лекарствените продукти, които институцията заплаща, както и навлизането на нови, по-скъпи лекарства.