Работодателите в здравеопазването са заинтересовани много повече от синдикалните организации да заплащат на служителите си високи заплати, но това е въпрос на точни разчети за приходи и разходи, включително задълженията за осигуровки и данъци към държавния бюджет. Това пише в отворената позиция на работодателите в здравеопазването относно разпространено от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) писмо, с което работодателите са обвинени в саботаж на преговорите за обсъждане на нов колективен трудов договор (ОКТД) в здравеопазването за периода 2024-2026 г.

Писмото е подписано от Сдружение на общинските болници в България, Асоциация на университетските болници, Българска болнична асоциация и Сдружение "Медицински клъстер. 

В своята позиция работодателите обясняват, че на практика ОКТД в Здравеопазването се разпростира по силата на закон, в противоречие с чл. 51б на Кодекса на труда. Това е така, защото предложението на синдикатите е за ново увеличение на основните работни заплати с около 25% спрямо "договорените" през 2022 г., при което работодателите напомнят, че работодателските организации не подписаха ОКТД през 2022 г., с изключение на една работодателска организация.

Синдикат плаши с протести заради саботаж на колективния трудов договор в здравеопазването

Синдикат плаши с протести заради саботаж на колективния трудов договор в здравеопазването

Според Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ работодателите блокират преговорите

Въпреки че, съгласно Кодекса на труда и утвърдените от Международната организация на труда стандарти, отрасловият КТД има действие единствено спрямо страните по него и членуващите в тях предприятия/работници и служители, през месец февруари 2023 г., Законът за здравното осигуряване (чл. 55) беше изменен, като заложи изискване основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, работещи в лечебни заведения за болнична помощ в изпълнение на договори с НЗОК, да бъдат не по-малко благоприятни от предвидените в колективен трудов договор в отрасъл "Здравеопазване". По този начин предложеното от синдикатите увеличение на заплатите противоречи на Кодекса на труда.

Отделно от това на 25 април 2024 г. беше здравните работодатели са получили писмо от Министъра на здравеопазването, съдържащо информация относно достигнатите равнища на средни основни месечни заплати по категории персонал, което, както е посочено в писмото, дава отклонение и не отразява с точност основните заплати по договор. Но в писмото е било видно, че голям дял от лечебните заведения не са достигнали равнищата на заплащане, договорени в ОКТД 2022-2024. В писмото се отбелязва и че голяма част от държавните и общинските болници не са в добро финансово състояние и трудно биха се справили с увеличение на основните работни заплати, предвидени в предложения от синдикалните организации проект за ОКТД 2024-2026 г.

В отвореното писмо на работодателоте се посочва, че в чл. 459а на Националния рамков договор (НРД) са предвидени сериозни административни санкции за неизпълнение на заложените размери на основните заплати в Браншовото споразумение от 2022 г., а именно - "финансова неустойка" за всеки работодател от бранш "Здравеопазване" в размер от 200 до 500 лв. за всеки отделен случай. За повторно нарушение "финансовата неустойка" е в размер от 500 до 1000 лв. за всеки отделен случай.

В Световния ден на сестринството недостигът на кадри застрашително нараства

В Световния ден на сестринството недостигът на кадри застрашително нараства

Тази година мотото се придържа към миналогодишното "Нашите медицински сестри. Нашето бъдеще"

"При това непочиващо на никакви анализи на състояние на държавните и общинските болници в страната, както и при пълната липса на съгласуване на тези нормативни изменения с тях в качеството им на основни работодатели в здравеопазването, предвид финансовото състояние на повечето от държавните и общински болници в страната, въвеждането на задължителни минимални размери на основните трудови възнаграждения би имало негативен ефект не само върху функционирането на цялата здравна система, но и върху самите медицински специалисти", се казва в позицията.

Работодателите предупреждават, че с тези непосилни финансови тежести, лечебните заведения неминуемо ще бъдат принудени да съкратят част от персонала, ще ограничат други разходи - за инвестиции в нова апаратура, за лекарства и консумативи, което ще доведе до по-малко приходи, ще се отрази на лечението на пациентите, а впоследствие и до реален риск от фалит.

Поради горните причини, работодателската страна в преговорите предлага следната процедура за продължаване на преговорите за обсъждане на ОКТД "Здравеопазване 2024-2026":

  1. Създаване на работна група, с участие на страните по ОКТД "Здравеопазване" и привличане като участници със статут на наблюдатели представители на Българския лекарски съюз, Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите и Националната здравноосигурителна каса. Привличането на участници, които не са страна по ОКТД, е обусловено от начина на финансиране на лечебните заведения, както и от наличието на свързаност между ОКТД, Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор.
  2. Целта на работната група ще бъде изготвяне на доклад, съдържащ преглед на състоянието на всички лечебни заведения, които не са достигнали равнището на заплащане, предвидено в ОКТД 2022-2024.
  3. На база на доклада по точка 2, договаряне на равнища на заплащане, които кореспондират на обективните възможности на лечебните заведения, както и на възможностите им да осигурят финансиране по устойчив начин.
  4. Лечебните заведения, които по обективни причини не са достигнали договорените в ОКТД 2022-2024 г. минимални равнища на заплащане, да бъдат освободени от налагане на санкциите, предвидени в НРД за МД.

Този подход е възприет и по време на заседанието на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването, което се проведе на 13 май 2024 г., казват работодателите. 

Работодателите в здравеопазването напомняме, че колективното трудово договаряне е доброволен процес между работодатели и синдикати, с оглед на което не разбират опитите за синдикален натиск чрез ангажиране на президента Румен Радев и служебния премиер Димитръ Главчев. 

Фондация "Даная" търси морала чрез спешни промени в детското здравеопазване

Фондация "Даная" търси морала чрез спешни промени в детското здравеопазване

Внесоха близо 12 000 подписа в Министерски съвет